zakład Socjologii wsi i miasta umcs 
1990-2016
 
 

1. Dr Danuta Niczyporuk, publiczna obrona pracy doktorskiej pt. Wartościowanie czasu i przestrzeni w środowisku wiejskim, miała miejsce 18.06.1997 r.

2. Dr Wojciech Misztal, praca pt. Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności, obrona 18.03.1998 r.

3. Dr Marta Łacek, praca pt. Rolniczy mieszkańcy miast. Studium dyferencjacji zawodowej, obrona 24.06.1998 r.

4. Dr Elżbieta Szul, praca pt. Postawy mieszkańców województwa podkarpackiego wobec przekształceń własnościowych, obrona 26.02.2003 r.

5. Dr Jarosław Chodak, praca pt. Teorie rewolucji w naukach społecznych. Analiza socjologiczna, obrona 12.05.2004 r.

6. Dr Wiesław Warzecha, praca pt. Społeczni kreatorzy niepaństwowych uczelni wyższych w Polsce, obrona 01.12.2004 r.

7. Dr Anna Zybura, praca pt. Domy dziecka w województwie świętokrzyskim. Funkcje założone i realizowane, obrona 15.02.2006 r.

8. Dr Marta Kozak, praca pt. Postawy mieszkańców województwa lubelskiego wobec instytucji pomocy społecznej, obrona 10.05.2006 r.

9. Dr Renata Maciejewska, praca pt. Zdrowie w systemie wartości ludności rolniczej. Na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego, obrona 10.05.2006 r.

  1. 10.Dr Ryszard Sęczyk, praca pt. Funkcje założone i realizowane specjalnych stref ekonomicznych, obrona 25.06.2007 r.

  2. 11.Dr Joanna Filipowicz-Adamowicz, praca pt. Ekologia społeczna Amosa Henry'ego Hawleya, obrona 20.05.2009 r.

  3. 12.Dr Katarzyna Surowiec, praca pt. Aktywność społeczna mieszkańców wsi powiatu krasnostawskiego, obrona 10.06.2009 r.

  4. 13.Dr Małgorzata Dziekanowska, praca pt. Ewolucja poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców Lubelszczyzny, obrona 10.06.2009 r.

  5. 14.Dr Elżbieta Ptak, praca pt. Relacje polsko-żydowskie w pamięci zbiorowej mieszkańców miast Kielecczyzny sprzed wybuchu II wojny światowej, obrona 7.07.2010 r.

  6. 15. Dr Urszula Bąk, praca pt. Postawy mieszkańców Sandomierza wobec zmiany systemu politycznego i gospodarczego Polski, obrona 10.01.2012 r. na Wydziale Nauk Społecznych KUL.

  7. 16. Dr Radosław Malikowski, praca pt. Świadomość historyczna studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, obrona 08.10.2013 r.


Otwarte przewody doktorskie:

  1. 1. Mgr Ewa Lecka: Ród Zamoyskich w pamięci społecznej mieszkańców Zamojszczyzny.

  2. 2. Bożena Kwiatkowska-Basaj: Działalność społeczna i kulturalna ochotniczych straży pożarnych w województwie lubelskim.

  3. 3. Mgr Katarzyna Środa-Więckowska: Instytucjonalne formy obrotu wytworami sztuki ludowej. Analiza socjologiczna wybranych imprez artystyczno-handlowych.

Doktoranci