zakład Socjologii wsi i miasta umcs

 
 

Praca zawodowa:

IV 1998 - IX 1998: Urząd Statystyczny w Lublinie.

Od X 1998: asystent w Zakładzie Socjologii Wsi i Miasta UMCS.

Od 16 II 2010: adiunkt w Zakładzie Socjologii Wsi i Miasta UMCS.


Doświadczenia badawcze:

1994 - 1997: współpraca w roli ankietera z OBOP, Demoskop.

1996: praca w roli ankietera w ramach projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych pt. Projekt zagospodarowania przestrzenno-gospodarczego makroregionu województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego, tarnobrzeskiego.

2004: współudział w opracowaniu narzędzia do badań związanych z projektem Marka Lublin pt. Ocena przestrzeni miasta Lublina przez jej użytkowników.

2006 - 2008: autorstwo i realizacja projektu badawczego finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet Państwa Polskiego pt. Poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców województwa lubelskiego.


Przynależność do organizacji:

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

1999 - 2002: Sekretarz Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.


Organizacja konferencji:

1. Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. Baranów Sandomierski, maj 2007 r. (konferencja współorganizowana z Instytutem Kulturoznawstwa UMCS) sekretarz i współorganizator konferencji;

2. Postawy mieszkańców Lubelszczyzny wobec regionu. Lublin, sierpień 2007 r. - pełniona funkcja: organizator;

  1. 3.Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych. Nałęczów, luty 2008 r. - pełniona funkcja: organizator.

  2. 4.Tradycja w procesie przemian. Baranów Sandomierski, 17-19 maja 2009 r. (konferencja współorganizowana z Instytutem Kulturoznawstwa UMCS), sekretarz i współorganizator konferencji.

  3. 5.Tradycja dla współczesności. Pamięć jako kategoria społeczno-kulturowa. Baranów Sandomierski, 6-9 czerwca 2011 r. (konferencja współorganizowana z Instytutem Kulturoznawstwa UMCS), sekretarz i współorganizator konferencji.


Zainteresowania naukowe:

socjologia wsi, socjologia społeczności lokalnych, socjologia regionu, problematyka tożsamości społecznej, postaw, psychologia komunikacji, socjolingwistyka.


Publikacje naukowe:

W czasopismach polskich o zasięgu międzynarodowym i krajowym:

Zarys problematyki tożsamości regionalnej mieszkańców Lubelszczyzny. "Wieś i Rolnictwo" 2006 nr 4 s. 141 - 157.

Tożsamość społeczna a globalizacja. "Studia Sociologica" 2009 nr 18 s. 33-48.

W recenzowanych materiałach konferencyjnych:

Tożsamość regionalna w kształtowaniu świadomości społecznej. W: Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Red. Eugeniusz Kośmicki, Henryk Januszek, Wojciech L. Janik. Poznań 1998 s. 265 - 271.

Lubelszczyzna - region administracyjny czy kulturowy? W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 4: Zjawiska i struktury społeczne w okresie zmian systemowych. Red. Agnieszka Kolasa-Nowak, Józef Styk. Lublin 2002 s. 105 - 115.

Region lubelski w perspektywie integracji z Unią Europejską. W: Jaka Europa? Perspektywy i bariery integracji. Red. Piotr Buczkowski, Krzysztof Bondyra, Paweł Śliwa. Poznań 2003 s. 131 - 137.

Problematyka tożsamości regionalnej w polskiej literaturze socjologicznej. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 5: Terytorialne struktury społeczne. Red. Danuta Niczyporuk. Lublin 2004 s. 205 - 213.

Obszary wiejskie w strategii rozwoju województwa lubelskiego. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 6: Endogeniczne czynniki rozwoju obszarów wiejskich. Red. Józef Styk, Marta Łacek, Danuta Niczyporuk. Lublin 2006 s. 101 - 113.

Tożsamość regionalna mieszkańców Lubelszczyzny. Raport z badań. W: Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych. Red. Małgorzata Dziekanowska, Józef Styk. Lublin 2008 s. 147 - 194.

Region lubelski w świadomości mieszkańców. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 7: Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych. Red. Józef Styk. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2008 s. 147-162.

Tożsamości zbiorowe w kształtowaniu się regionu. W: Wielopolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej. Red. Krzysztof Bondyra, Marek Szczepański, Paweł Śliwa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej 2008 s. 87-98.

Męska płeć kulturowa w perspektywie socjologicznej. W: Męskość w kulturze współczesnej. Red. Andrzej Radomski, Bogusława Truchlińska. Lublin: Wyd. UMCS 2008 s. 58-65.

Tożsamość kulturowa mieszkańców Lubelszczyzny. W: Tradycja dla współczesności. Red. Jan Adamowski, Józef Styk. T. 1: Tradycja: Wartości i przemiany. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009 s. 199-211.

Identyfikacja mieszkańców Lublina z Lubelszczyzną. Raport z badań. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 8: Przestrzeń Lublina w ocenach jej użytkowników. Red. Józef Styk, Andrzej Świeca. Lublin: Wyd. UMCS 2009 s. 23-44.

Dziedzictwo kulturowe jako element promocji Lublina. Komunikat z badań.  W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 8: Przestrzeń Lublina w ocenach jej użytkowników. Red. Józef Styk, Andrzej Świeca. Lublin: Wyd. UMCS 2009 s.  157-163.

Tożsamość społeczna a globalizacja. „Studia Sociologica” nr 18: 2009 s. 33-48.

Józefa Styka koncepcja chłopskiego świata wartości [W:] Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu Prof. dr. hab. Józefa Styka. Red. Agnieszka Kolasa-Nowak, Wojciech Misztal. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, s. 65-77.


Recenzje:

Wieś i jej mieszkańcy w perspektywie socjologicznej. (I. Bukraba-Rylska. Kultura ludowa - wieś - mieszkańcy wsi. Warszawa 2002, ss. 376). "Wieś i Rolnictwo" 2003 nr 2 s. 212 - 219.

Rodzina w świadomości uczniów szkół średnich (J. Mariański. Między sekularyzacją i ewangelizacją. Lublin 2003, ss.555). "Keryks" 2004.

Redakcja prac zbiorowych:

Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych. Red. Małgorzata Dziekanowska, Józef Styk. Lublin 2008.

Józef Styk, Małgorzata Dziekanowska: Tradycja w kontekstach społecznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011. Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana t. 3.


Referaty na konferencjach naukowych:

1. Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa polskiego. XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Rzeszowie 2000 r.

2. Lokalne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Biała Podlaska 2003 r.

3. Globalizacja. Szansa czy zagrożenie? Biała Podlaska 2004 r.

4. Męskość jako kategoria kulturowa. Lublin 2006 r.

5. Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. Baranów Sandomierski 2007 r.

6. Postawy mieszkańców Lubelszczyzny wobec regionu. Lublin 2007 r.

7. Dawne i współczesne migracje zagraniczne ze wsi. Warszawa 2007.

8. Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych. Nałęczów 2008 r.

9. Indeks społeczeństwa obywatelskiego 2007. Jak tworzyć społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Polsce? Warszawa 2008 r.

Dr Małgorzata Dziekanowska

 
Kontakt:
Zakład Socjologii Wsi i Miasta,
Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/107
tel. 537 52 92
mdziekanowska@wp.pl
Konsultacje:  
do 31.03.2011 urlop
od 1.04.2011 piątek 16.30-18.00 pokój 107mailto:mdziekanowska@wp.pl?subject=shapeimage_2_link_0

Wykształcenie:

1992 - 1997: dzienne studia magisterskie - socjologia, Wydział Nauk Społecznych KUL, praca magisterska pod kierunkiem Prof. dr. hab. Józefa Styka pt. Postawy i zachowania społeczne względem własnego środowiska na przykładzie wybranych miejscowości.

1994-1996: Studium Samorządowe przy Fundacji Rozwoju KUL.

10.06.2009: publiczna obrona pracy doktorskiej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS napisanej pod kierunkiem Prof. dr. hab. Józefa Styka pt. Ewolucja poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców Lubelszczyzny.