zakład Socjologii wsi i miasta umcs

 
 

Wykształcenie:

1983-1988: dzienne studia historyczne na UMCS. Praca magisterska: Polska prasa konspiracyjna o zagładzie Żydów. Promotor prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski.

1990-1992: Podyplomowe Studium Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego.

05.1997: obrona pracy doktorskiej pt. Socjolog w badaniu przeszłości: Koncepcja socjologii historycznej Charlesa Tilly’ego. Promotor Prof. dr hab. Jan Pomorski. Recenzenci Prof. dr hab. Jerzy Topolski, Prof. dr hab. Józef Styk.

Dr hab. Agnieszka Kolasa - Nowak

 
Kontakt:
Zakład Socjologii Wsi i Miasta,
Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/109
tel. 537 27 03
ag-kol@wp.pl
Konsultacje:
wtorek 13.00-14.30, pokój 109mailto:ag-kol@wp.pl?subject=shapeimage_2_link_0

Praca zawodowa:

1988-1990: asystent w Zakładzie Socjologii UMCS.

1990-1997: asystent w Zakładzie Socjologii Wsi i Miasta UMCS.

1997 - nadal: adiunkt w Zakładzie Socjologii Wsi i Miasta UMCS.

10.2012 - Kierownik Zakładu Socjologii Wsi i Miasta UMCS.

Stypendia i staże naukowe:

10-12.1988: stypendium w London School of Economic and Political Science.

08.1994: stypendium w Oxford University, Fundacja Stefana Batorego.

01.10.2005-15.02.2006: staż w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, Zespół Badania Zmiany Społecznej i Tradycji Prof. dr hab. Joanny Kurczewskiej.


Organizacja konferencji:

1994: udział w Komitecie Organizacyjnym IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Regiony Polski Wschodniej. Czynniki i perspektywy rozwoju. 24-25 września 2012 Lublin.

Funkcje organizacyjne:

1992 - nadal: Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

1994-1997: sekretarz Oddziału Lubelskiego PTS.

2014 - członek Zespołu studiów na peryferyjnością Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.


Zainteresowania naukowe:

Teorie socjologiczne, socjologia historyczna, analizy zmiany systemowej w Polsce, socjologiczne diagnozy Polski Wschodniej.


publikacje:

Książki:

Socjolog w badaniu przeszłości. Koncepcja socjologii historycznej Charlesa Tilly’ego. Lublin: Wyd. UMCS 2001.

(Współred.) Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 4: Zjawiska i struktury społeczne w okresie zmian systemowych. Lublin: Wyd. UMCS 2002.

Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010.

(Współredakcja z Wojciechem Misztalem). Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu Prof. dr. hab. Józefa Styka. Red. Agnieszka Kolasa-Nowak, Wojciech Misztal. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012.


Artykuły:

Postawy wobec Holocaustu Żydów w polskiej prasie konspiracyjnej. Analiza wybranych czasopism. "Kultura i Społeczeństwo" T. 34: 1990 nr 2 s. 53-64.

Socjolog w badaniu przeszłości. "Annales UMCS" sectio I t. 16-17: 1991-1992 s. 172-184.

Procesy urbanizacji w ujęciu socjologii historycznej Charlesa Tilly'ego. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T.1: Miasto. Red. Irena Machaj, Józef Styk. Lublin: Wyd. UMCS 1994 s. 95-104.

Socjologia historyczna - problemy przedsięwzięcia interdyscyplinarnego. W: Ludzie i instytucje: Stawanie się ładu społecznego. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. Red. Antoni Sułek, Józef Styk. T. 2. Lublin 1995 s. 241-248.

Postmodernizm - kultura przyszłości? "Forum Akademickie" 1995 nr 7 s. 21-26.

Amerykańska socjologia historyczna jako próba ujęcia interdyscyplinarnego. "Historyka" T. 26: 1996 s. 3-20.

Koncepcja kultury ludowej Carla Ginzburga. "Res Historica" 1998 z. 2 s. 55-59.

Metodologiczne problemy socjologii historycznej. "Res Historica" 1998 z. 6 s. 135-144.

Socjolog w poszukiwaniu przeszłości. Socjologia historyczna Charlesa Tilly'ego. "Studia Socjologiczne" 2001 nr 4 s. 11-42.

Zmiana społeczna a socjologia historyczna. Ewolucja założeń teoretycznych Charlesa Tilly'ego. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T.4: Zjawiska i struktury społeczne w okresie zmian systemowych. Red. Agnieszka Kolasa-Nowak, Józef Styk. Lublin: Wyd. UMCS 2002 s. 17-26.

Socjologia historyczna jako nowa propozycja badawcza. "Bialorusian Historical Review" 2002 vol. 9 s. 57-78.

Władza w społeczeństwie. Współczesna refleksja socjologiczna o relacjach władzy. "Kultura i Historia" 2003 nr 5 www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl

Jak opisać rewolucję w imię powrotu? Dyskurs transformacyjny polskiej socjologii na łamach. "Studiów Socjologicznych". W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 5: Terytorialne struktury społeczne. Red. Danuta Niczyporuk. Lublin: Wyd. UMCS 2004 s. 243-258.

Polskie studia nad transformacją: kierunki konceptualizacji. "Nauka" 2005 nr 4 s. 117-132.

Standards of Practicing Sociology. Conference of the Polish Sociological Association and the Commitee of Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, May 31st 2006, "Polish Sociological Review" 2006 nr 4 s. 515-518.

Użyteczność pojęcia enklawy w polskim dyskursie transformacyjnym. W: Enklawy życia społecznego. Red. Leszek Gołdyka, Irena Machaj. Szczecin 2007 s. 113-124.

Rewolucja, transformacja, zmiana systemowa. Przemiany retoryki analiz socjologicznych po 1989 r. W: O rewolucji. Obrazy radykalnej zmiany społecznej. Red. Krzysztof Brzechczyn, Marek Nowak. Poznań 2007 s. 343-350.

Historia i socjologia. Komplementarne metody badań życia społecznego. "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2008 nr 1 s. 49 - 58.

Polska zmiana systemowa a globalizacja w ujęciu Jadwigi Staniszkis. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 7: Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych. Red. Józef Styk. Lublin: Wyd. UMCS 2008 s. 11 - 20.

Nośność teoretyczna pojęcia enklawy. Na przykładzie opisów zmiany systemowej w Polsce. W: Enklawy życia społecznego. Kontynuacje. Red. Leszek Gołdyka, Irena Machaj. Szczecin: Wyd. USz 2009 s. 35-48

Socjologiczne interpretacje transformacji. Perspektywa dwudziestu lat. W: Dwie dekady polskiej transformacji. Gospodarka - społeczeństwo - polityka. Red. Leszek Gołdyka, Aneta Zelek. Szczecin: ZPSB 2009 s. 269-290.

Polska transformacja systemowa: ile tradycji, ile zmiany? W: Adamowski Jan, Józef Styk (red.). Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. T.1. Tradycje: wartości i przemiany. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009, s. 143-151.

Transformacja systemowa w Polsce jako projekt modernizacyjny. Perspektywa socjologiczna. W: Bożena Płonka-Syroka, Aleksandra Szlagowska (red.). Globalizacja i transformacje ustrojowe w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym. Wybrane problemy. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum 2010. s. 181-190.

Biografia naukowa Profesora Józefa Styka (współautorstwo z Wojciechem Misztalem). [W:] Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu Prof. dr. hab. Józefa Styka. Red. Agnieszka Kolasa-Nowak, Wojciech Misztal. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, s. 13-16.

Czy przeszłość ma znaczenie? Dziedzictwo przeszłości w socjologicznych interpretacjach transformacji systemowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Sociologica 2010 nr 20.

W kierunku krytycznej socjologii transformacji? Nastawienia poznawcze w autoportrecie polskich socjologów.  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Sociologica 2011 nr 21.

Polska Wschodnia a socjologiczne analizy zróżnicowania regionalnego. „Annales UMCS”, sectio I. 2011, vol. 36, t.2, s. 71-84.


Recenzje:

Polacy i Żydzi - stan dyskusji nad wspólnym dziedzictwem. "Kultura i Społeczeństwo" T. 34: 1990 nr 2 s. 238-241.

Perspektywy socjologii historycznej. (Rec.): Charles Tilly. As Sociology Meets History. New York 1981. "Kultura i Społeczeństwo" T. 35: 1991 nr 1 s. 184-187.

Holocaust jako probierz nowoczesności. (Rec.): Zygmunt Bauman. Nowoczesność i Zagłada. Warszawa 1993. "Kultura i Społeczeństwo" T. 38: 1994 nr 3 s. 169-171.

Czy socjologia historyczna? (Rec.): Marek Jeżowski. Socjologia historyczna Luigiego Sturzo. Lublin: TN KUL 2003. "Studia Socjologiczne" 2004 nr 3 s. 139-147.


W druku:

Czy przeszłość ma znaczenie? Dziedzictwo przeszłości w socjologicznych interpretacjach transformacji systemowej. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Sociologica.

Transformacja systemowa w interpretacjach polskich socjologów. Tworzenie wiedzy w warunkach zmiany społecznej. "Principia".

Historyczność i przestrzenność. Nowe konteksty analiz społecznych w Polsce. „Sociology in Lublin”.

Luty 2012. Kolokwium habilitacyjne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie książki pt. Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010.