zakład Socjologii wsi i miasta umcs

 
 

Wykształcenie:

1982-1988: dzienne studia magisterskie w Instytucie Pedagogiki UMCS na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Praca magisterska pt. Zjawisko samobójstw w Polsce. Aspekty socjologiczne i znaczenie w pracy wychowawczej, pod kierunkiem Prof. dr. hab.Stanisława Kosińskiego.

1989-1991: Podyplomowe Studium Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego.

24.06.1998: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, na podstawie rozprawy pt. Rolniczy mieszkańcy miast. Studium socjologiczne dyferencjacji zawodowej, przygotowanej pod kierunkiem Prof. dr. hab. Józefa Styka.

 

Dr Marta Łacek

 
Kontakt:
Zakład Socjologii Wsi i Miasta,
Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/108
tel. 537 52 92
martalac@tlen.pl
Konsultacje:  
Urlop do września 2011mailto:martalac@tlen.pl?subject=shapeimage_2_link_0

Praca zawodowa:

08.09.1987-15.07.1988: nauczyciel w Państwowym Przedszkolu Nr 58 w Lublinie.

1.10.1988-1990: asystent w Zakładzie Socjologii UMCS.

1990-1998: asystent w Zakładzie Socjologii Wsi i Miasta UMCS.

01.10.1998 - nadal: adiunkt w Zakładzie Socjologii Wsi i Miasta UMCS.


Doświadczenie badawcze:

1989- 1991: członek zespołu ankieterskiego w Programie RPBP III-38 (Rolniczy mieszkańcy miast w makroregionie środkowowschodnim).

2000-2002: grant badawczy Prorektora UMCS pt. Kształtowanie i dywersyfikacja roli zawodowej rolnika w okresie zmiany systemowej.

2003: grant Kuratorium Oświaty w Lublinie pt. Szkolna autoewaluacja ? procedury, metody i narzędzia badawcze, analiza ilościowa i jakościowa.


Konferencje naukowe:

Współorganizator i sekretarz ogólnopolskich konferencji: socjologów wsi, socjologów miasta, socjologów religii ( 1992, 1993).

1994: Członek Komitetu Organizacyjnego IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.

Konferencja pt. Lokalne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, Biała Podlaska - Roskosz 2003 (współorganizator).

Konferencja pt. Globalizacja - kryzys czy równowaga? Biała Podlaska - Roskosz 2004 (współorganizator).

Moderator prac grupy problemowej "Etyka egzaminacyjna" na XIII Krajowej konferencji Diagnostyki Edukacyjnej pt. O wyższą jakość egzaminów szkolnych. Etyka egzaminacyjna, Lublin, 09-11.10.2006.


Zainteresowania naukowe:

mikrosocjologia, socjologia wsi, socjologia miasta, socjologia społeczności lokalnych, socjologia małych grup społecznych, metodologiczne problemy badania zjawisk i struktur społecznych, teorie zmiany, teorie tożsamości społecznej, teorie ról społecznych, teoria podmiotowości, teoria zaufania społecznego.


Odznaczenia:

2004: Medal Komisji Edukacji Narodowej.


WYKAZ PUBLIKACJI:


Książki:

Rolnicy w mieście. Studium socjologiczne dyferencjacji ról zawodowych. Lublin: Wyd. UMCS 2002.

(Współredakcja). Stare i nowe struktury społeczne. T. 6: Endogeniczne czynniki rozwoju obszarów wiejskich. Lublin: Wyd. UMCS 2006.


Artykuły i recenzje:

Samobójstwa w Polsce na tle porównawczym. "Annales UMCS" Sectio I vol. 12-13:1987-1988 s. 281-296.

Z lęku i samotności. "Kamena" 1990 nr 1 s. 3-5.

Podstawowe założenia teorii naznaczania społecznego. "Annales UMCS" Sectio I vol. 16-17: 1991-1992 s. 21-36.

Wschodnie pogranicze Polski. (Rec.). Andrzej Sadowski. Społeczne problemy wschodniego pogranicza. Warszawa 1991. "Kultura i Społeczeństwo" T. 36: 1992 nr 3 s. 151-153.

Wieś. W poszukiwaniu całości społeczno-kulturowej. (Rec.). Maria Wieruszewska. Wieś. W poszukiwaniu całości społeczno-kulturowej. Warszawa 1991. "Twórczość Ludowa" R 6: 1991 nr 3-4 s. 88.

Problemy wsi i rolnictwa w ujęciu socjologii.(Rec.). Jan Turowski, Socjologia wsi rolnictwa. Metody i wyniki badań. Lublin 1992. "Twórczość Ludowa" R 7: 1992 nr 3-4 s. 83-84.

Religia i jej wpływ na życie rolników miejskich. W: Przemiany religijności społeczeństwa polskiego w świetle badań lubelskiego środowiska naukowego Red. Władysław Piwowarski, Józef Styk. Warszawa 1993 s. 91-99.

Wieś i rolnictwo w oczach socjologa. (Rec.). Włodzimierz Ochmański, Wprowadzenie do socjologii wsi i rolnictwa. Poznań 1992. "Twórczość Ludowa" R 8: 1993 nr 3-4 s. 67.

Miejska ludność rolnicza jako kategoria peryferyjna. W: Oblicza peryferyjności: Polska - Kanada - Białoruś. Red. Tadeusz Popławski. Białystok 1994 s. 255- 265.

Praca w życiu miejskiej ludności rolniczej. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T.1: Miasto. Red. Irena Machaj, Józef Styk. Lublin: Wyd,. UMCS 1994 s. 219-227.

Wartości uznawane przez miejską ludność rolniczą. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 2: Wieś. Red. Irena Machaj, Józef Styk, Lublin: Wyd. UMCS 1995 s. 139-147.

Wieś polska w okresie transformacji ustrojowej. (Rec.). Wieś i jej mieszkańcy. Zróżnicowania, postawy i strategie zachowań. Red. Barbara Fedyszak-Radziejowska. Warszawa 1995. "Twórczość Ludowa" R 11: 1996 nr 2 s. 42-43.

Teoretyczna problematyka zróżnicowania ról zawodowych rolników. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 4: Zjawiska i struktury społeczne w okresie zmian systemowych. Red. Agnieszka Kolasa-Nowak, Józef Styk. Lublin: Wyd. UMCS 2002 s. 83-92.

Model koncepcyjny roli społecznej w perspektywie interakcjonistycznej. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T: 5: Terytorialne struktury społeczne. Red. Danuta Niczyporuk. Lublin:Wyd. UMCS 2004 s. 273-291.

Misja edukacyjna sieci kolegiów licencjackich UMCS. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 6: Endogeniczne czynniki rozwoju obszarów wiejskich. Red. Józef Styk, Marta Łacek, Danuta Niczyporuk. Lublin: Wyd. UMCS 2006 s. 187-197.

Kreowanie wzoru lidera w społecznościach lokalnych. W: Przywództwo lokalne w kształtowaniu demokracji partycypacyjnej. Red. Stanisław Michałowski, Katarzyna Kuć-Czajkowska. Lublin: Wyd. UMCS 2008 s. 183-198.

Czy społeczności lokalne potrzebują liderów? www.umcs.lublin.pl/tozsamosc_lubelskie

Różnicowanie ról zawodowych rolników. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 7: Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych, Red. Józef Styk Lublin: Wydawnictwo UMCS 2008 s. 227 - 240.

Koncepcja nonkonformizmu w teorii Roberta K. Mertona i George'a C. Homansa. [W:] Niezależni i ulegli. Studia o nonkonformizmie. Red. Ewa Bernacka. Toruń: Wyd. Adam Marszałek 2009 s. 55-67.

Kreowanie wzoru lidera w społecznościach lokalnych. [W:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej. Red. Stanisław Michałowski, Katarzyna Kuć-Czajkowska. Lublin: Wyd. UMCS 2009 s. 183-198.