zakład Socjologii wsi i miasta umcs 
1990-2016
 
 

Wykaz wypromowanych absolwentów


1997


Janeczko Zdzisław: Społeczne postrzeganie miejsca i roli samorządu w rozwoju lokalnym. Studium socjologiczne gminy Zaleszany.


Kuna Bogusław: Pozycja i rola nauczyciela religii w systemie społecznym szkoły podstawowej.


Maziarz Małgorzata: Funkcje bibliotek samorządowych na przykładzie województwa rzeszowskiego.


Opaliński Artur: Konflikty rodzinne i sąsiedzkie mieszkańców wsi w świetle procesowej dokumentacji sądowej województwa rzeszowskiego.1998


Bałtowska Anna: Społeczne oceny i efekty procedur aktywizacji bezrobotnych w rejonie nizańskim.


Góźdź Edyta: Zjawisko naśladowania telewizyjnych wzorów zachowań w stylu bycia uczniów lubartowskich szkół ponadpodstawowych.


Jedut Marzena: Społeczne determinanty funkcji rodzin niepełnych. Na przykładzie Lubartowa.


Kosowicz Alina: Transformacja ludności dwuzawodowej w warunkach zmiany systemowej w gminach Połaniec i Pacanów.


Kryczka Renata: Pomoc społeczna w oczekiwaniach mieszkańców gminy wiejskiej. Na przykładzie Radłowa w województwie tarnowskim.


Kulka Bożena: Instytucjonalna pomoc społeczna dla rodzin z problemem alkoholowym w gminie miejskiej. Na przykładzie Lubartowa.


Macias Beata: Dynamika aspiracji życiowych absolwentów szkół podstawowych na terenie gminy Połaniec.


Maciej Piotr: Oczekiwania mieszkańców Tarnobrzega względem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Studium socjologiczne.


Minior Mariusz: Społeczne determinanty sukcesu ekonomicznego. Studium socjologiczne spółki produkcyjno - handlowej.


Rejczyk Grzegorz: Losy ludzi przesiedlonych pod budowę zagłębia siarkowego w Tarnobrzegu.1999


Augustyniak Anna: Instytucjonalne formy pomocy społecznej w gminie miejskiej i wiejskiej. Na przykładzie Puław.


Bartosz Anita: Aspiracje życiowe uczniów średnich szkół medycznych. Na przykładzie województwa kieleckiego.


Białkowska Edyta: Funkcje Puławskiego Ośrodka Kultury w społeczności miejskiej. Studium socjologiczne zakładowego domu kultury.


Brzeźnicki Mariusz: Młodzieżowa subkultura kibica-szalikowca. Na przykładzie KSZO Ostrowiec Św.


Fal Marta: Samobójstwa mieszkańców wsi polskiej po II wojnie światowej w świetle badań socjologicznych.


Lewicka Agnieszka: Wpływ przejścia granicznego w Hrebennem na postawy mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego wobec obywateli Ukrainy.


Michenko Jolanta: Przestępczość młodzieży w świetle akt Sądu Rejonowego w Sanoku (1988-1997).


Misiura Anna: Zinstytucjonalizowana działalność kulturalna na terenie gminy miejsko-wiejskiej. Na przykładzie Włodawy.


Mrugała Renata: Struktura społeczna małego miasta przemysłowego w świadomości jego mieszkańców. Na przykładzie Łęcznej.


Panaszewska Joanna Justyna: Społeczne uwarunkowania przestępczości. Studium zróżnicowań demograficznych w Ostrowcu Świętokszyskim.


Pańczyk Dorota: Gospodarstwa agroturystyczne w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich w wybranych województwach.


Pochroń Anna: Mieszkańcy Nałęczowa a kuracjusze. Wzajemne postrzeganie, postawy i relacje.


Sibiga-Żbik Monika: Instytucjonalne formy pomocy społecznej w gminie miejsko-wiejskiej i wiejskiej. Na przykładzie Niska i Pysznicy.


Smęda Anna: Identyfikacja pracowników z przedsiębiorstwem przemysłowym. Na przykładzie Zakładów Mechanicznych "Tarnów" SA.


Stachowicz Ewa: Przestępczość nieletnich w świetle akt sądowych. Studium porównawcze Tarnobrzega i Sandomierza.


Wójcik Monika: Działalność gminnych i miejsko-gminnych ośrodków kultury na terenie województwa lubelskiego. Studium socjograficzne.


Zybura Anna: Funkcje mediów w samorządowej kampanii wyborczej. Na przykładzie Ostrowca Św.


Żak Monika: Postawy i zachowania mieszkańców względem własnego środowiska naturalnego. Na przykładzie Rudnika nad Sanem.2000


Adamiec-Straszyńska Katarzyna: Funkcja specjalizacyjna w rodzinie pracowniczej w świetle polskich badań socjologicznych.


Antoszak Grzegorz: Las jako wartość w świadomości mieszkańców wsi zamojskiej.


Bącal Marian: Zjawisko marginalizacji dzieci w klasie szkolnej. Na przykładzie szkół podstawowych w Kraśniku.


Bukowski Andrzej; System społeczny szkoły wobec problemu narkotyzowania się uczniów. Studium warszawskich szkół średnich.


Cieśla Ewa: Rynek pracy gmin Jasło i Skołyszyn. Studium socjologiczne.


Dawidek Agnieszka: Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży parczewskiej względem konsumpcji alkoholu.


Fik - Kudełko Krystyna: Aktywność społeczno-charytatywna "Caritas" diecezji zamojsko-lubaczowskiej.


Gancarz Krzysztof: Czas wolny uczniów szkół ponadpodstawowych. Studium socjologiczne.


Książek Lucyna: Aspiracje życiowe uczniów szkół ponadpodsawowych. Na przykładzie Strzyżowa.


Kurzępa Elżbieta: Rola związków zawodowych w przekształceniach własnościowych. Na przykładzie Cementowni Chełm SA.


Lisek Renata: Opinia uczniów lubartowskich szkół ponadpodstawowych o dewiacji i patologii społecznej.


Miernik Małgorzata: Tożsamość społeczna mieszkańców wsi inkorporowanych do Tarnobrzega.


Rybczak Grażyna: Szkolnictwo podstawowe jako problem społeczno-organizacyjny gminy Sanok w latach 1989-1999.


Sławska Barbara: Wartości uznawane przez uczniów szkół ponadpodstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Smirnow Agnieszka: Społeczne uwarunkowania przestępczości kobiet w Lublinie w latach 1987-1997.


Sobczyk Katarzyna: Postawy maturzystów ostrowieckich względem konsumpcji alkoholu.


Szafran Renata: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Analiza strukturalno-funkcjonalna.


Zielińska Małgorzata: Nauczanie religii w szkole w opinii nauczycieli i uczniów. Na przykładzie Łęcznej.


Żubryk Żaneta: Funkcje instytucjonalnego układu kultury w mieście średniej wielkości. Na przykładzie Sanoka.2001


Bernat Marta: Aktywność społeczna emerytów. Na przykładzie gminy Padew Narodowa.


Biskup Lucyna: Społeczne oceny transformacji systemowej. Na przykładzie Lubartowa.


Dudziak Marzena: Religijność mieszkańców średniego miasta. Na przykładzie Lubartowa.


Górska Regina: Wartości życiowe uczniów szkół ponadpodstawowych. Na przykładzie Stalowej Woli.


Hrynkiewicz Rafał: Przemoc w opinii uczniów szkół ponadpodstawowych w Przemyślu.


Jankowska Katarzyna: Problematyka regionu w socjologii polskiej.


Jarosz Marta: Więzi sąsiedzkie w społecznościach lokalnych. Studium wybranych miejscowości województwa podkarpackiego.


Karnas Piotr: Plany życiowe pracowników przedsiębiorstwa przemysłowego w stanie likwidacji. Na przykładzie Kopalni Siarki Machów koło Tarnobrzega.


Majewska - Hanus Alicja: Muzeum - Zamek w Łańcucie. Analiza strukturalno - funkcjonalna instytucji promocji kultury.


Malach Agata: Postawy mieszkańców Sarzyny i Nowej Sarzyny wobec niepełnosprawności.


Ozdoba Piotr: Opinia mieszkańców wsi świętokrzyskiej o zmianie systemowej w Polsce.


Paluch Alicja: System wartości uczniów szkół ponadpodstawowych. Na przykładzie Nowej Sarzyny.


Pieróg Marta: Postawy uczniów szkół ponadpodstawowych względem napojów alkoholowych. Na przykładzie Tarnobrzega.


Pluta Mirosław: Tożsamość narodowa Polaków zamieszkałych w aglomeracji paryskiej.


Rozmus - Sudoł Monika: Kariery życiowe i zawodowe chłopów - robotników. Studium gminy Majdan Królewski.


Schultis Jadwiga: Miejsce i funkcje muzeów w instytucjonalnym układzie kultury dużego miasta. Na przykładzie Rzeszowa.


Stępień - Paterek Janina: Zachowania dewiacyjne w szkołach w opinii nauczycieli. Na przykładzie Stalowej Woli.


Wilk Grażyna: Model partnera do małżeństwa w opinii młodzieży wiejskiej. Na przykładzie gminy Krzeszów.


Wojnar Magdalena: Społeczny kontekst rodzin z problemem alkoholowym w małym mieście przemysłowym. Na przykładzie Nowej Sarzyny.2002


Białas Marta: Postawy mieszkańców Tarnowa wobec ubezpieczeń obowiązkowych.


Błońska Grażyna: Funkcje społeczne i religijne sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie.


Bordzoł Anna: Zdrowie w systemie wartości mieszkańców gminy Sosnowica.


Chęć Agnieszka: Aspiracje życiowe wychowanków domów dziecka. Na przykładzie Stalowej Woli i Skopania.


Chamot Roman: Religijność mieszkańców Tarnobrzega. Studium porównawcze dwóch parafii.


Cyrek Zofia: Religijność uczniów rzeszowskich liceów ogólnokształcących.


Czachor Zuzanna: Więzi społeczne w rodzinie dużej. Studium powiatu kolbuszowskiego.


Dąbek Anna: Więzi społeczne w rodzinie dużej. Studium Tarnobrzega i Krzeszowa.


Dymon Danuta: Postawy mieszkańców wsi rzeszowskiej względem ubezpieczeń zdrowotnych.


Granna Mariusz: Problemy społeczne Nowej Huty w okresie zmiany systemu gospodarczego.


Juda Agata: Religijność biznesmenów sandomierskich.


Kamiński Sebastian: Tożsamość lokalna mieszkańców małych miast. Na przykładzie województwa świętokrzyskiego.


Kania Bogusława: Postawy mieszkańców Leżajska wobec narkotyków i narkomanów.


Keler Przemysław: Aspiracje życiowe uczniów wieczorowych szkół ponadpodstwowych. Na przykładzie Lublina.


Kowal Agnieszka: Powiat przeworski w opinii jego mieszkańców.


Artur Miazga: Zjawisko przestępczości w świetle akt Sądu Rejonowego w Puławach w latach 1985 - 1998.


Misterek Krzysztof: Opinia mieszkańców Świdnika o transforamcji systemowej.


Misztal Łukasz: Internalizacja norm moralnych przez więźniów osadzonych w zakładach karnych Kielc i Radomia.


Murawska Katarzyna, Aspiracje życiowe uczniów szkół ponadpodstawowych. Na przykładzie Starachowic.


Nagórska Małgorzata: Model nauczyciela w opinii studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.


Nowak Małgorzata: Postawy mieszkańców małego miasta wobec integracji Polski z Unią Europejską. Na przykładzie Ropczyc.


Oleśkiewicz Anna: Funkcje założone i realizowane Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na przykładzie Gminy Końskowola.


Pałka Elżbieta: Zjawisko samobójstw w opinii uczniów lubelskich szkół średnich.


Pasternak Magdalena, Postawy rolników z gminy Garbów wobec własnego zawodu i gospodarstwa.


Podpora Mariusz: Strategie zachowań bezrobotnych na lokalnym rynku pracy. Na przykładzie powiatu ostrowieckiego.


Pomykała Krzysztof: Instytuty życia konsekrowanego w wiejskiej społeczeności lokalnej. Na przykładzie Starej Wsi.


Proszek Rafał: Telewizyjne sceny przmocy w opinii uczniów szkół ostrowieckich.


Ptak Elżbieta: Pamięć społeczna mieszkańców Kielc o pogromie Żydów z 1946 roku.


Stachowicz Monika: Dom pomocy społecznej w środowisku miejskim. Analiza wzajemnych relacji na przykładzie Kielc.


Staniewska Iwona: Identyfikacja pracowników z firmą. Na przykładzie Telekomunikacji Polskiej SA Oddział w Lublinie.


Tereszkiewicz Dorota: Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży szkół średnich w Nowej Dębie.


Turek Ewa: Opinia rzeszowskich nauczycieli akademickich o utworzeniu uniwersytetu.


Wanat Jolanta: Elita lokalna Nałęczowa.


Ważny Krzysztof: Konflikt na wsi w świetle akt Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.


Wiszniowska - Świder Agnieszka: Tożsamość lokalna uczniów szkół średnich w Tarnobrzegu.2003


Gil Ewelina: Postawy uczniów tarnobrzeskich szkół średnich wobec patologii i dewiacji.


Jurczykowski Piotr: Instytucjonalna pomoc społeczna w Lubaczowie.


Kubik Iwona Maria: Funkcje założone i realizowane organizacji pozarządowych w Mielcu.


Kumor Marta: Postawy uczniów tarnobrzeskich szkół średnich wobec osób niepełnosprawnych.


Lajda Iwona Ewa: Identyfikacja pielęgniarek ze swoim zawodem. Na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.


Mazur Agnieszka: Funkcje socjalizacyjne rodzin kraśnickich.


Mnich Anna: Funkcje domów Kultury na terenie Zamościa i powiatu zamojskiego.


Mołdoch Anna: Funkcje bibiliotek publicznych na terenie Zamościa i powiatu ziemskiego.


Mulawka Marzena: Postawy nauczycieli szkół w Stalowej Woli wobec reformy systemu edukacyjnego.


Orłowska Agnieszka: Tożsamość społeczna emigrantów polskich w Antwerpii.


Polit Przemysław: Pauperyzacja miasta przemysłowego. Na przykładzie Ostrowca Świętokrzyskiego.


Porydzaj Piotr: Aspiracje życiowe uczniów szkół średnich w Parczewie.


Pryciak Waldemar: Przemoc i agresja w opinii młodzieży stalowowolskich szkół średnich.


Ruszel Ewa Magdalena: Identyfikacja uczniów z własną szkołą. Na przykładzie liceów ogólnokształcących w Rzeszowie.


Szabrańska Anna: Postawy nauczycieli wobec reformy szkolnictwa. Studium powiatu hrubieszowskiego.2004


Błach Renata: Powiat mielecki w ocenie mieszkańców.


Bodzak Jacek: Style życia mieszkańców Lubartowa.


Borys Anna: Konflikt ról rodzinnych i zawodowych nauczycielek lubelskich szkół średnich.


Byczek Magdalena: Aspiracje życiowe uczniów szkół średnich. Na przykładzie Tarnobrzega.


Bybrowska Marta: Wartości życiowe licealistów. Na przykładzie Tarnobrzega i Sandomierza.


Dziedzic Agnieszka: Wpływ struktury rodziny na funkcję kulturową. Na przykładzie Stalowej Woli.


Duda Katarzyna: Działalność domów kultury w powiecie krasnostawskim.


Dudek Magdalena: Aspiracje życiowe uczniów starachowickich szkół średnich.


Dudek Renata: Problemy społeczne miasta w świadomości mieszkańców Stalowej Woli.


Dudzicz Agnieszka: Postawy mieszkańców parafii józefowskich wobec związków niesakramentalnych.


Dunal Dorota: "Solidarność" w świadomości mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój.


Fiedosowicz Monika: Wartości życiowe uczniów i studentów szkół pielęgniarskich. Na przykładzie Przemyśla i Jarosławia.


Goguł Krzysztof: Funkcje szkoły średniej w środowisku wiejskim.


Jankowska Anna: Aktywność społeczna elity lokalnej powiatu leskiego.


Jastrzębska Beata: Szanse i bariery aktywności zarobkowej niepełnosprawnej młodzieży w powiecie brzozowskim.


Karczmarz Beata: Przemoc w opinii uczniów szkół lubartowskich.


Kloc Joanna: Identyfikacja nauczycieli z własnym zawodem. Studium socjologiczne gminy Niedrzwica Duża.


Kocia Michał: Działalność policji w opinii mieszańców Kielc i powiatu skarżyskiego.


Kos Urszula: Związki producentów rolnych w województwie świętokrzyskim.


Kostecka Katarzyna: Rzeszowski festiwal zespołów polonijnych. Studium socjologiczne.


Lawrecka Zofia: Religijność uczniów szkół średnich w Przemyślu.


Łazuka Bożena: Wartości życiowe mieszkańców gminy Parczew.


Łukasik Renata: Postawy rolników województwa lubelskiego wobec własnego zawodu i gospodarstwa.


Łygan Dorota: Postawy mieszkańców gminy Iłża wobec cudzoziemców.


Matysiak Marcin: Funkcje religijne i społeczne Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim.


Mazurek Monika: Świadomość historyczna mieszkańców Izbicy i Tarnogóry.


Michałkiewicz Grzegorz: Flisactwo w świadomości społecznej mieszkańców Ulanowa.


Michna - Thomas Katarzyna: Etos pracy pracowników byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych.


Mijas Alicja: Postawy mieszkańców Łęcznej wobec związków niesakramentalnych.


Misiurek Miron Damian: Społeczna ocena działań policji w wybranych powiatach województwa podkarpackiego.


Moreira Sirlei Garcia: System wartości woluntariuszy lubelskich.


Motowidło Paulina: Wartości życiowe młodzieży przemyskich szkół średnich.


Obyć Monika: Religijność mieszkańców dekanatu kraśnickiego.


Panek Urszula: Funkcje związków zawodowych w organizacji gospodarczej. Na przykładzie Nowej Dęby.


Porębska Katarzyna: Funkcje założone i realizowane Muzeum - Zamku w Baranowie Sandomierskim.


Rybak Katarzyna: Lubartów w świadomości mieszkańców.


Sobiech Monika: Postawy uczniów lubelskich szkół średnich wobec zjawisk patalogii i dewiacji.


Sobijanek Renata: Postawy mieszkańców gminy Niedźwiada wobec zjawisk patologicznych.


Silenko Dorota: Trzecia Rzeczpospolita Polska w opinii mieszkańców Stalowej Woli.


Skrzat Monika: Funkcje założone i realizowane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.


Szczęch Bogusława: Postawy uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Nowej Dębie wobec państwa i narodu.


Szyba Edyta: Armia Krajowa w świadomości studentów kieleckich szkół wyższych.


Agnieszka Szymonek: Wzory osobowe uczniów liceów ogólnokształcących. Na przykładzie Kielc i Klimontowa.


Turbak Renata: Identyfikacja uczniów ze szkołą ponadgimnazjalną. Na przykładzie Tarnobrzega.


Wąsik Dominika: Wartości życiowe uczniów stalowowolskich szkół średnich.


Więcek Barbara: Ocena życia przez rolników - emerytów w powiecie mieleckim.


Worek Ewelina: Postawy mieszkańców powiatu rzeszowskiego wobec rozwodów.


Wrona Alicja: Cechy narodowe Polaków w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Nowej Dębie.


Zawal Joanna: Postawy mieszkańców gminy Iłża wobec rozwodów.


Sych Agnieszka: Postawy maturzystów krośnieńskich wobec środowiska zamieszkania.2005


Rzemień Marcin: Społeczne konsekwencje zagranicznych wyjazdów zarobkowych z Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie.


Witkowska - Szydło Brygida: Postawy mieszkańców Wałbrzycha wobec restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Studia magisterskie - Instytut Socjologii KUL, zaoczne

Prowadzący: Prof. dr hab. Józef Styk