zakład Socjologii wsi i miasta umcs 
1990-2016
 
 

Wykaz wypromowanych absolwentów


1995


Czekiejda Teresa: Pamięć społeczna mieszkańców Pratulina o męczennikach podlaskich.


Głuszczuk Marek: Wzory zachowań studentów w sytuacji podróży.


Kilian Krzysztof: Mikroregion wiejski jako miejsce pracy i zamieszkania absolwentów studiów wyższych. Na przykładzie Bełżyc.1996


Kieca Joanna: Patologiczne następstwa nadużywania alkoholu. Socjologiczne studium porównawcze trzech typów społeczności lokalnych.


Kupiec Dariusz: Kościelny dom opieki społecznej w wiejskiej i miejskiej społeczności lokalnej.


Nowicka - Smęt Justyna: Społeczne strategie zachowań bezrobotnych.


Siejka Robert: Recepcja reklamy telewizyjnej przez mieszkańców wsi. Na przykładzie gminy Krzczonów.1997


Chodak Jarosław: Jan Stanisław Bystroń jako prekursor socjologii historycznej.


Głuszyński Damian: Sytuacja społeczno - ekonomiczna rodzin chłopów - robotników w okresie zmian systemowych. Na przykładzie załogi Huty "Ostrowiec" SA.


Guldynowicz Fryderyk: Agroturystyka jako sposób aktywizacji wsi. Na przykładzie województw lubelskiego i chełmskiego.


Nagrodzka Dorota: Postawy ludności wiejskiej względem ziemi. Na przykładzie Świeciechowa.


Rudnicki Tomasz: Deklarowany system wartości uczniów świdnickich szkół maturalnych.


Wnuk Sławomir: Etos pracy w rolnictwie. Studium porównawcze gospodarstw rodzinnych i byłych PGR w Zamojskiem.


Żyłka Ewa: Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży wiejskiej. Na przykładzie wsi Księżomierz.1998


Błońska Joanna: Mechanizmy kategoryzacji społecznej. Na podtsawie badań pogranicza polsko-ukraińskiego.


Borowiec Anna: Polska i Polacy w oczach studentów z terenu b. ZSRR studiujących na lubelskich uczelniach.


Cieliszak Małgorzata: Zinstytucjonalizowane formy polskiej świadomości narodowej w środowisku Polonii londyńskiej.


Czerwińska Agnieszka: Społeczne implikacje restrukturyzacji państwowego przedsiębiorstwa przemysłowego. Studium socjologiczne WSK PZL - Mielec.


Dłużniewski Albert: Społeczne uwarunkowania recepcji zewnętrznwgo plakatu reklamowego na przykładzie mieszkańców miasta Lublina.


Dudek Agnieszka: Konsumpcja alkoholu w opiniach i praktyce życiowej mieszkańców Izbicy.


Hałas Justyna: Postawy rolników wobec własnego zawodu i gospodarstwa. Monografia socjologiczna wsi województwa zamojskiego.


Jaworska - Filozof Edyta: Funkcje kobiety w rodzinie pracowniczej.


Klimek Rafał: Społeczne oceny zmiany systemowej w przedsiębiorstwach gospodarczych. Studium socjologiczne Stalowej Woli.


Małecka Agnieszka: Grupy odniesienia uczniów Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Na przykładzie Zespołu Szkół Podstawowych Nr 1 w Dęblinie.


Matacz Andrzej: Środowiskowe uwarunkowania społecznego liceum ogólnokształcącego. Studium porównawcze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. P. G. Frassatiego w Niedrzwicy Kościelnej i Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.


Pieczonka Edyta: Motywacje i oceny uczestnictwa w turystyce kwalifikowanej. Studium na przykładzie wybranych klubów i kół PTTK w Lublinie.


Podstawka Małgorzata: Aspiracje życiowe studentów ekonomii UMCS i KUL.


Sajewicz Arkadiusz: Społeczne i kulturowe determinanty postaw wobec reklamy telewizyjnej. Studium socjologiczne mieszkańców Lublina.


Trojniarz Ludmiła: Postawy mieszkańców wsi wobec mieszkańców miasta. Na podstawie badań w województwie przemyskim.


Werpechowska Joanna: Społeczne problemy małego miasta przemysłowego w okresie wielkiej zmiany.


Wierzchowski Krzysztof: Kierunki przemian reklamy prasowej. Analiza socjologiczna codziennej prasy lubelskiej z lat 1919-1996.1999


Danilkiewicz Andrzej: Wpływ zainteresowań informatycznych licealistów lubelskich na więzi społeczne.


Gąsior Magdalena: Aktywność społeczna emerytów. Na przykładzie Siedlec.


Kaczan Arkadiusz: Drogowe przejście graniczne jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju lokalnego. Na przykładzie gminy Sławatycze.


Lechański Rafał: Środowiskowe uwarunkowania praktyk religijnych młodzieży szkół średnich. Na przykładzie Kozienic.


Łakomiec Anna: Postrzeganie cudzoziemców przez uczniów lubelskich szkół ponadpodstawowych.


Ługowska Justyna: Aspiracje życiowe uczniów szkół średnich. Studium socjologiczne Siedlec.


Małyszek Robert: Strategie adaptacyjne szkół zawodowych względem rynku pracy. Na przykładzie Biłgoraja i Zwierzyńca.


Mazurek Anna: Aspiracje życiowe uczniów lubelskich szkół ponadpodstawowych.


Ołownia Krzysztof: Instytucjonalne mechanizmy promocji kultury. Na przykłądzie działalności Zakładowego Domu Kultury w Ostrowcu Św.


Rzeźnik Magdalena: Postawy studentów wobec osób niepełnosprawnych fizycznie. Studium słuchaczy lubelskich instutów socjologii.


Sołdon Krzysztof: Zofia Daszyńska-Golińska jako prekursorka alkohologii w Polsce.


Wachnik Rafał: Strategie adaptacyjne chłopów-rolników do warunków gospodarki rynkowej. Na przykładzie gminy Magnuszew.


Zając Ireneusz: Socjologiczne koncepcje społeczeństwa ponowoczesnego.


Ziemecki Michał: Integracja przybyszów miejskich z wiejską społecznością lokalną. Na przykładzie gminy Magnuszew.2000


Czajkowski Tomasz: Postawy mieszkańców Hrubieszowa względem procesu integracji Polski z Unią Europejską.


Dajas Sławomir: Dynamika systemów wartości i aspiracji życiowych lubelskich skinheadów.


Gładosz Marcin: Przestrzeń miasta jako wartość społeczna w świadomości mieszkańców Lublina.


Gruda Wojciech: Urbanizacja gminy podmiejskiej. Na przykładzie Niemiec.


Guza Agnieszka: Społeczne aspekty procesu semiurbanizacji. Na przykładzie Radomia.


Joniec Grzegorz: Elity lokalne w strukturze władzy samorządowej. Na przykładzie Tomaszowa Lubelskiego w latach 1918-1939.


Kozłowska Katarzyna: Sąsiedztwo w mieście przemysłowym. Studium socjologiczne Stalowej Woli.


Kubajka-Jajszczyk Agnieszka: Patologia społeczna w gminie wiejskiej w okresie transformacji systemowej. Studium Michowa w województwie lubelskim.


Kuźnicki Marcin: Patriotyzm lokalny mieszkańców dużego miasta. Na przykładzie Lublina.


Kwieciński Marek: Samorząd lokalny gminy miejskiej w świadomości jej mieszkańców na przykładzie Lublina.


Matejak Olga: Tożsamość mieszkańców miasta. Na przykładzie Kraśnika Lubelskiego.


Pac Michał: Społeczne uwarunkowania migracji z obszarów wiejskich. Na przykładzie gminy Miączyn.


Pawlikowski Janusz: Społeczne oczekiwania względem demonopolizacji Telekomunikacji Polskiej SA. Na przykładzie województwa bialskopodlaskiego.


Piwowarska Agnieszka: Praktyki religijne w parafii Okulice w diecezji tarnowskiej.


Rej Dariusz: Rozwój małego miasta pod wpływem uprzemysłowienia.


Sadlik Aleksandra: Społeczne mechanizmy integracji migrantów miejskich z wiejskimi społecznościami lokalnymi. Na przykładzie gminy Porąbka.


Suchodolski Bartosz: Proces integracji mieszkańców lubelskich wspolnot mieszkaniowych. Na przykładzie osiedla "Rudnik".


Szkoda Marek: Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w gminie wiejskiej i miejskiej.


Turowski Jacek: Funkcje Domu Spotkania "Caritas" Archidiecezji Lubelskiej w Dąbrownicy.


Wlizło Zbigniew: Postawy kupców wobec wielkich przedsiębiorstw handlowych. Na przykładzie Lublina.


Wojciechowski Paweł: Lublin wirtualny. Zbiorowości lokalne Lublina w sieci Internet.


Zięba Daria: Geneza i funkcje sanktuarium diecezjalnego. Na przykładzie sanktuarium diecezji radomskiej w Kałkowie-Godowie.2001


Dymarska Justyna: Instytucje edukacyjne w średnim mieście. Na przykładzie Łomży.


Dzido Rafał: Wieś polska w świetle badań historyków z lat 1890 - 1939.


Filipowicz Joanna: Świadomość historyczna w polskiej socjologii i historii.


Franczak Paweł: Środowiskowe uwarunkowania religijności uczniów szkół rolniczych w województwie lubelskim.


Gryciuk Adam: Postawy mieszkańców wsi względem samorządu terytorialnego. Studium gminy Zalesie.


Gudz Paweł: Ustrzyki Dolne w świadomości mieszkańców.


Gumieniak Renata: Udane życie w ocenie emerytów chełmskich. Empiryczne studium systemu wartości.


Jarosz Inga: przekaz wartości w rodzinach dużych zamieszkałych w mieście. Na przykładzie Chełma.


Kołodziej Anna: Kreacja wizerunku firmy. Na przykładzie Lubelli SA.


Korulczyk Łukasz: Waloryzacja przestrzeni przez mieszkańców wsi tradycyjnej i współczesnej. Studium gminy Strzyżewice.


Mazurek Małgorzata: Motywacja studiowania w niepaństwowych szkołach wyższych. Na przykładzie Studium Generale Sandomiriense.


Nowosad Daniel: Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół wiejskich. Na przykładzie gmin Miączyn i Grabowiec.


Pawełoszek Aneta: Aktywność instytucji kultury gminy miejskiej. Na przykładzie Lubartowa.


Przybyła Jacek Piotr: Konflikt interesów w instytucji gospodarczej. Na przykładzie Zakładu Przemysłu Drzewnego "Polbruk" w Ustrzykach Dolnych.


Raubo Magdalena: Strategie życiowe nieletnich matek w środowisku wielkomiejskim.


Tajer Krzysztof: Strategie adaptacyjne przedsiębiorstwa przemysłowego do gospodarki rynkowej. Na przykładzie ZA "Puławy" SA.


Zarajczyk Michał: Postawy mieszkańców Lublina wobec materiału reklamowego dostarczanego do domu.2002


Czernysz Monika: Polskie neopogaństwo słowiańskie. Analiza socjologiczna Rodzimej Wiary.


Golda Magdalena: Postawy mieszkańców gminy Dorohusk wobec obywateli Wspólnoty Niepodległych Państw.


Jarzyna Sławomir: Religijność mieszkańców parafii Czemierniki i Kock.


Karkosińska Agnieszka: Kazimierz Dolny jako centrum kultury. Studium socjologiczne.


Klimiuk Andrzej: Tożsamość lokalna mieszkańców Białej Podlaskiej.


Konefał Marzena: Polityka kulturalna w regionie lubelskim. Studium socjologiczne strategii rozwoju.


Kubica Agnieszka: Wpływ zmian administracjnych na tożsamość mieszkańców miasta. Na przykładzie Rozwadowa.


Ligaj Tomasz: Postawy mieszkańców gminy Janów Lubelski wobec zmiany systemu politycznego i gospodarczego.


Mazur Andrzej: Rekolonizacja Bieszczadów z lat 1956 - 2000 w świadomości mieszkańców.


Polkowski Piotr: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o. na lubelskim rynku telekomunikacyjnym. Analiza socjologiczna.


Sobczak Barbara: Postawy mieszkańców wsi krasnostawskiej wobec integracji Polski z Unią Europejską.


Tokarczyk Leszek: Adaptacja górali pienińskich do nowej zabudowy i warunków gospodarki rynkowej.


Wojnicka Mirosława: Degradacja małego miasta przemysłowego. Na przykładzie Poniatowej.


Wyżlic Krzysztof: Tożsamość lokalna mieszkańców Ostródy. Studium relacji Polacy - Niemcy.2003


Jarmużek Marcin: Tożsamość lokalna mieszkańców Lublina.


Kłak Agnieszka: Sąsiedztwo w społeczności lokalnej. Studium porównawcze Wiązownicy i Jarosławia.


Kowalczyk Ewelina: Aspiracje życiowe uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Bałtowie.


Maj Anna: Działalność lubelskich domów kultury w latach 1990 - 2001.


Michalczuk Magdalena: Postawy mieszkańców Gminy Kąkolewnica wobec samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego.


Olcha Ewa: Tarnogród w opinii mieszkańców.


Podgórska Monika: System wartości życiowych młodych osób samotnych.


Rożek Piotr: Adaptacja mieszkańców powiatu bartoszyckiego do miejsc osiedlenia i warunków gospodarki rynkowej.


Świerk Grzegorz: Style życia mieszkańców wsi powiatu łęczyńskiego.


Turek Sławomira: Tożsamość lokalna mieszkańców Tarnobrzega.


Wolska Sylwia: Status społeczny rolnika emeryta na wsi. Na przykładzie gminy Siennica Różana.


Wójtowicz Agnieszka, Wielofunkcyjny rozwój gminy wiejskiej. Na przykładzie Zakrzewa w Lubelskiem.


Żaczek Anna: Wielofunkcyjny rozwój wsi. Na przykładzie gminy Trojanów.2004


Bartosz Dyląg: Żydzi lubelscy z okresu lat 1918 - 1939 w pamięci społecznej.


Frankiewicz Tomasz: Działalność gospodarcza krośnieńskich przedsiębiorców w świetle danych urzędowych


Graban Ewelina: Funkcje Łemkowskiej Watry w grupie etnicznej.


Jaszcza Gabriela: Adaptacja mieszkańców powiatów suskiego i wadowickiego do nowej zabudowy i zasad gospodarki rynkowej.


Juśko Ewa: Postawy mieszkańców Zamościa wobec swojego miasta.


Kolbusz Adam: Funkcje założone i realizowane regionalnych agencji rozwoju województwa podkarpackiego.


Mazurkiewicz Edyta: Aktywność kulturowa i społeczna Oddziału Chełmskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.


Michałkiewicz Ewa: Zespół artystyczny "Śląsk" a społeczność lokalna Koszęcina.


Polkowska Dominika: Oczekiwania pracowników administracji rządowej i samorządowej województwa lubelskiego wobec integracji z Unią Europejską.


Skórski Andrzej: Grupy producentów rolnych na terenie województwa lubelskiego.


Stefanek Marta: Postawy mieszkańców wsi wobec zakładu wychowawczego. Na przykładzie Dominowa i Głębokiego.


Wrotkowski Marcin: Fukcje wielkiego miasta. Na przykładzie Lublina.2005


Czerepak Małgorzata: Współpraca samorządu Warszawy z organizacjami pozarządowymi w rozwiązywaniu społecznego problemu bezdomności.


Korneluk Sylwia: Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w socjologii wsi. Paradygmat modernizacji.


Marzęciak Magdalena: Funkcje religijne i społeczno - kulturowe Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku.


Michalec Krzysztof: Adaptacja mieszkańców gminy Dukla do nowej zabudowy.


Rybus Joanna: Przestrzenne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania gminy Solec nad Wisłą.


Sasal Iwona: Problemy społeczne miasta Skarżysko - Kamienna w opinii mieszkańców.


Słotwińska-Mendel Agnieszka: Funkcje założone i realizowane organizacji pozarządowych w Świdniku.


Wójcicki Marcin: Adaptacja mieszkańców gmin Podgórzyn i Mysłakowice do nowej zabudowy i gospodarki rynkowej.


Wójtowicz Małgorzata: Funkcje religijne i społeczno - kulturowe Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie.2006


Gęca Maciej: System społeczny gminy wiejskiej. Na przykładzie Batorza w Lubelskiem.


Kruk Magdalena: Społeczne uwarunkowania aspiracji edukacyjnych uczniów gimnazjów lubelskich.


Mikusz Marek: Pozycja i role społeczne rolników emerytów. Na przykładzie gminy Jastków.


Sidor Monika: Tożsamość lokalna radnych gmin i powiatów lubelskich.2007


Biedacha Agata: Style życia studentów UMCS.


Kondraszuk Justyna: Problemy społeczne Radzynia Podlaskiego w opinii mieszkańców.


Lewicki Łukasz: Tożsamość lokalna mieszkańców gminy Koprzywnica.


Nowicka Katarzyna: Dawna wieś chłopska i zaścianek szlachecki. Studium wzajemnych interakcji mieszkańców wsi Celiny i Trzebieszów w powiecie łukowskim.


Rożek Katarzyna: Czasy drugiej wojny światowej w pamięci zbiorowej mieszkańców Janowa Lubelskiego.


Sędkowska Elżbieta: Opinia mieszkańców powiatu koneckiego o Unii Europejskiej.


Szelech Marcin: Więzi sąsiedzkie w gminie miejsko - wiejskiej Mordy.


Zając Magdalena: Funkcje założone i realizowane Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".


Zimoń Piotr: Historia lokalna Janowa Lubelskiego w świadomości uczniów szkół średnich.2008


Burek Mateusz Jerzy: Więzi sąsiedzkie na Osiedlu Adama Mickiewicza w Lublinie.


Choduń Joanna: Postawy gimnazjalistów lubelskich wobec swojego miasta.


Agata Domańska: Działalność Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie w latach 1950-1973 w świetle dokumentacji Wydziału Organizacyjno-Prawnego.


Górski Paweł: Postawy studentów UMCS wobec Lublina.


Kielar Anna: Aktywność społeczna kobiet na terenie gminy Jasielnica Rosielna.


Lesiak Jakub: Stereotyp sołtysa z Wąchocka w opinii mieszkańców miasta.


Misztal-Tkaczyk Sylwia: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Gen. Józefa Sobiesiaka w Rybczewicach. Monografia historyczno–socjologiczna.


Szymańska Anna Magdalena: Stereotyp Polski i Polaków wśród studentów Uniwersytetu Paris X Nanterre.


Stefańska Natalia: Kapitał kulturowy mieszkańców gminy Bełżyce.


Swacha Joanna: Stan wojenny w pamięci zbiorowej mieszkańców powiatu biłgorajskiego.


Środa Katarzyna: Bitwa pod Radzyminem w pamięci zbiorowej mieszkańców gminy.


Świętojańska Irena: Tożsamość lokalna mieszkańców gminy Narol.


Zabratańska Katarzyna: Obraz kapłana w świadomości wiernych Kościoła polskokatolickiego. Na przykładzie parafii p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Kosarzewie.2009


Bryła Małgorzata: Model partnera do małżeństwa deklarowany przez młodzież z Biłgoraja i gminy Biszcza


Gil Aleksandra: Społeczno-kulturowa tematyka czasopism parafialnych w diecezji kieleckiej


Jakimiec Barbara: Role społeczne mieszkanek Lublina  prowadzących działalność gospodarczą.


Korniluk-Piechowicz Ewa: Więzi sąsiedzkie mieszkańców Lublina. Studium uwarunkowań przestrzennych.


Krasa Magdalena Anna: Wtórna socjalizacja ekologiczna uczniów przez gimnazjum w Siennicy Różanej.


Miklewicz Piotr: Uczestnictwo studentów KUL i UMCS w organizacjach pozarządowych.


Pietrzyk Aleksandra: Społeczne kryteria waloryzacji przestrzeni miasta Radomia przez mieszkańców.


Polubiec Iwona: Gminny Ośrodek Kultury w Borkach jako instytucja promocji kultury.


Szponar Daniel: Działalność organizacji pozarządowych w powiecie łęczyńskim


Winiarski Marcin: Patriotyzm lokalny mieszkańców gminy Bełżyce.2010


Adamczuk Magdalena Brygida: Tożsamość lokalna mieszkańców Biłgoraja.


Bednarski Marcin: Historia Sandomierza w świadomości mieszkańców.


Ćwiklak Małgorzata: Społeczne oceny przestrzeni antropogenicznej miasta Zamościa


Doraczyńska Marta: Wychowanie do trzeźwości w listach pasterskich Episkopatu Polski w latach 1989-2008.


Furgała Dorota: Aktywność społeczna mieszkańców Lublina na łamach dzienników lubelskich z lat 2000-2008.


Jamroz Katarzyna Alicja: Upamiętnienia w przestrzeni Lublina.


Jędruszczak Katarzyna: Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy jako instytucja społeczna.


Kędziora Michał: Czynniki rozwoju Lublina w opinii studentów KUL i UMCS.


Kwiecień Paulina: Wartości życiowe mieszkanek Radomia. Studium zróżnicowań międzygeneracyjnych.


Mazurkiewicz Edyta: Lokalne wzory świętowania w Opolu Lubelskim.


Mirosław Ilona: Więź katolików z parafią. Na przykładzie Chodla w archidiecezji lubelskiej.


Ostapowicz Justyna Małgorzata: Strategie życiowe byłych pracowników Cukrowni "Opole".


Ostaszewska Agnieszka: Rewitalizacja miasta poprzemysłowego. Na przykładzie Manchesteru.


Osypiuk Dorota: Pamięć zbiorowa mieszkańców Kodnia o Kościele unickim.


Polak Katarzyna: Funkcje organizacji pozarządowych w Puławach.


Postawa Marta: Patriotyzm lokalny mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.


Rozlazły Grażyna: Małe ojczyzny studentów KUL i UMCS.


Szaruga Bartosz: Puławy w świadomości mieszkańców.


Stawicki Andrzej: Aktywność społeczna mieszkańców gminy Horodło.


Sztomberska Patrycja: Postawy ekologiczne mieszkańców Roztoczańskiego Parku Narodowego i jego otuliny.2011


Bara Ewa: Topografia i toponomastyka Biłgoraja w świadomości mieszkańców.


Budzyńska Karolina: Tożsamość lokalna mieszkańców Świdnika.


Jankowska Magdalena: Wspólne miasto mieszkańców poróżnionych w wierze. Studium Bielska Podlaskiego.


Lesiuk Katarzyna: Postawy mieszkańców gminy i miasta Terespol wobec Unii Europejskiej.


Pasieczna Natalia: Semiurbanizacja po lubelsku. Integracja społeczna wybranych sołectw powiatu ziemskiego.


Piątkowska Anna: Interakcje między pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej a mieszkańcami Siedlec.


Węgorowska Karolina: Postawy rolników w gminie Wojciechów wobec własnego gospodarstwa i zawodu.


Włodarczyk Barbara: Etos pracy mieszkańców Chełma i Gorzowa Wielkopolskiego.


Wyroślak Jakub: Praktyki religijne studentów lubelskich.2012


Mazurek Monika: Lokalizacja Zakładu Karnego jako czynnik rozwoju małego miasta. Na przykładzie Opola Lubelskiego.


Romaniuk Katarzyna: Aktywność społeczna mieszkańców powiatu siemiatyckiego.


Świąder Julita: Strategie rozwoju wybranych powiatów grodzkich (Zamość, Leszno, Nowy Sącz).


2012


Jakub Budzyński: Postawy studentów KUL i UMCS wobec prawdy i kłamstwa.

 

Studia magisterskie - Instytut Socjologii UMCS, dzienne

Prowadzący: Prof. dr hab. Józef Styk