zakład Socjologii wsi i miasta umcs 
1990-2016
 
 

Artykuły w pracach zbiorowych i periodykach


1. Dwie fazy modernizacji wsi. "Roczniki Socjologii Wsi" T.10:1970 s. 141-145.

2. Bibliografia prac doc. dr. hab. ojca Romualda Gustawa OFM. "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" T.23:1971 s. 7-10.

3. Archiwum Uniwersyteckie KUL. Tamże s. 208-212.

4. Żychliński Aleksander. (Bibliografia załącznikowa). W: Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny. Red. O. Romuald Gustaw OFM. T. 2. Poznań 1972 s. 631-632.

5. Działalność wydawnicza Towarzystwa Naukowego KUL. "Summarium. Sprawozdania TN KUL" Nr 22/2:1973 s.82-88.

6. Czterdziestolecie Towarzystwa Naukowego KUL. "Biuletyn Informacyjny KUL"1974 nr 1-2 s.47-54.

7. Rys maryjności bł. Maksymiliana Marii na tle religijności polskiej. W: Błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. Dokumenty, artykuły, opracowania. Red. J.R.Bar. Niepokalanów 1974 s.71-76.

8. Dla historyków. Nowości wydawnicze Towarzystwa Naukowego KUL. Życie i Myśl" R.25:1975 nr 1 s.137-139.

9. Działalność naukowa i wydawnicza Towarzystwa Naukowego KUL. Rozmowa z mgr. J. Stykiem, dyrektorem TN KUL, przeprowadził Cz. Dąbrowski. "Życie i Myśl" R.25:1975 nr 11 s.101-105.

10. Matka świętych Polska Floriana Jaroszewicza na tle polskiego pośmiennictwa hagiograficznego XVIII wieku. "Zeszyty Naukowe KUL" 19:1976 nr 1 s.63-68.

11. Stratyfikacja społeczna w ujęciu hagiografa polskiego z 2.poł. XVIII w. o.Floriana Jaroszewicza. "Roczniki Nauk Społecznych" T.4:1976 s.65-75.

12. Działalność i myśl społeczna ks.Ignacego Kłopotowskiego 1866-1931). "Roczniki Nauk Społecznych" T.11:1983 s.249-263.

13. Działalność ks.I. Kłopotowskiego na terenie Lublina w latach 1891-1908. "Folia Societatis Scientiarum Lublinensis" Vol.25: 1983 s.73-79.

14. Ks.Ignacy Kłopotowski (1866-1931) - publicysta i wydawca katolicki "Chrześcijanin w Świecie" 1983 nr 113 s.67-83.

15. Nasz autor (Wspomnienie o ks.Wincentym Granacie). W: Chrześcijanie. Red.B.Bejze. T.11. Warszawa 1983 s.158.

16. Zabytki na turystycznych szlakach. Chodel." Spotkania z Zabytkami" 1983 nr 2 s.59-60.

17. Doradztwo rolnicze w prasie ludowej Królestwa Polskiego do 1914 r. W: Problemy doradztwa w wiejskim gospodarstwie domowym. Materiały z konferencji naukowej. Zamość 29-30 XI 1984 r. Za- mość 1984 s.19-26.

18. Dyfuzja innowacji a proces modernizacji wiejskich społeczności lokalnych. "Annales UMCS" Sectio 1 vol.9,4:1984 s.43-55.

19. Społeczny i państwowy mecenat nad sztuką ludową. "Biuletyn Informacyjny STL" 1985 nr 30 s.2-3.

20. Chłopski system wartości.(Wstęp)."Akcent" 1986 nr 4 s.155-156.

21. Edytorska działalność KUL. "Życie Chrześcijańskie w Polsce" 1986 nr 2 s.50-66.

22. Activite editrice de l'Universite Catholique de Lublin. "La Vie chretienne en Pologne" 1986 nr 2 (Fevrier) s. 52-69. Toż w jęz. angielskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim w mutacjach miesięcznika.

23. Instytucjonalne formy opieki nad kulturą i sztuką ludową w okresie powojennym. "Biuletyn Informacyjny STL" 1986 nr 31 s.9-10.

24.Koncepcje wartości w socjologii polskiej. "Annales UMCS" Sectio 1 vol.11,4:1986 s.59-75.

25.Towarzystwa naukowe na Lubelszczyźnie. W: Dzieje Lubelszczyzny. T. 5. Red. T.Mencel. Warszawa-Łódź 1986 s.215-239.

26.Ziemia, praca i wiejskie gospodarstwo domowe. "Akcent" 1986 nr 4 s.156-164.

27. (Głos w dyskusji). W: Święto Białego Kruka. Lublin 1987 s.123.

28. Wspólnie z S.Kosińskim: Przeobrażenia społeczno-gospodarcze w Polsce Ludowej. W: Problemy socjalistycznej jedności narodu. Uwarunkowania, koncepcje, realizacja. Red. E.Olszewski. Lublin 1986 s.13-29.

29. Ks. Stanisław Stojałowski. (Z dziejów ruchu ludowego w Galicji). "Akcent" 1988 nr 4 s. 184-188.

30. Przeobrażenia roli wartości religijnych w życiu chłopa. "Chrześcijanin w Świecie" R. 20:1988 nr 7(178) s. 101-116.

31. Rozwój socjologii w lubelskim środowisku akademickim. "Studia Socjologiczne"1988 nr 2 s. 337-342.

32. Socjologiczna koncepcja modernizacji wsi. W: Materiały na konfer. nauk. pt. Kwalifikacje zawodowe rolników warunkiem modernizacji wsi. Chełm-Okszów 13-14 XI 1987. Kraków 1988 s.3-9.

33. Wartości religijne w życiu chłopa. "Młodzież i Wieś" 1988 nr A s.23-36.

34. Z działalności Sekcji Społeczno-Programowej Rady Naukowej STL. "Twórczość Ludowa" R.3:1988 nr 1 s.50-51.

35. Ks.I.Kłopotowski (1866-1931). Kapłan, społecznik, wydawca. W: Sól ziemi naszej. Lublin 1989 s.53-70.

36. Wspólnie z P. Mazurkiem: Ks. Antoni Kwiatkowski (1861-1926). Tamże s.43-51.

37. Miejska ludność rolnicza. W: Przemiany społeczności miejskich w Polsce. T. 1. Red. K. Frysztacki, W. Kwaśniewicz. Kraków 1989 s.113-124.

38. Z działalności Sekcji Społeczno-Programowej Rady Naukowej STL. "Twórczość Ludowa" R.4:1989 nr 4 s.54-55.

39. Chłopskie wartości podstawowe. (Dynamika i kierunki przeobrażeń). W: Wartości a struktura społeczna. Red. S. Marczuk. Rzeszów 1990 s.139-157.

40. Z prac trzeźwościowych Kościoła rzymskokatolickiego. Doświadczenia przeszłości. "Problemy Alkoholizmu" R. 37:1990 nr 5-6 s.15-16.

41. Informacja o pracach powstałych w ośrodku lubelskim. W: Szkice bibliograficzne z zakresu socjologii miasta w Polsce 1980-1989. Red. K. Frysztacki, M. Leśniak-Worobiak. Kraków 1990 s.93-110.

42. Władysława Grabskiego system socjologii wsi. "Wieś i Rolnictwo" 1990 nr 2 s.47-61.

43. Wieś a alkohol. Rys historyczno-socjologiczny. "Twórczość Ludowa" R.5:1990 nr 3 s.10-13.

44. System wartości a pokrewne kategorie badania życia społecznego. "Roczniki Nauk Społecznych" T.15:1987 z.1 s.125-142.

45. Rolnicy miasta Chełma. "Kamena. Kwartalnik Kresowy" 1991 nr 1 (930) s.39-40.

46. Wiejski świat wartości. "Wieś i Państwo" 1991 nr 1 s. 137-148.

47. Sesja etnograficzna w Muzeum Lubelskim. "Twórczość Ludowa" 1990 nr 4 s.58.

48. Problem pijaństwa i alkoholizmu. Refleksje socjologiczne. W: XXI Tydzień Modłów o Trzeźwość Narodu. Warszawa-Lublin 1988.

49. Publicystyczna i wydawnicza działalność ks. Ignacego Kłopotowskiego w Lublinie w latach 1896 - 1908. "Roczniki Humanistyczne" T. 35: 1987, z. 2, s. 195 - 209.

50. Chłop potęgą jest i basta. [Wywiad], przepr. A. Bocian. Gazeta w Lublinie" 1991 nr 137 z 31 VIII.

51. Studium Samorządności Wiejskiej. "Wiadomości Uniwersyteckie" 1991 nr 6 (listopad) s.12.

52. Chłopski system wartości. Stan badań. "Roczniki Socjologii Wsi" T.22-23:1987-1989 s. 131-147.

53. Rolnicy w mieście. "Wieś i Państwo" 1991 nr 3-4 s.121-127.

54. Chłopski indywidualizm a ideologia kolektywizmu. "Wiadomości Wydziałowe" WFiS UMCS. VI, 1992.

55. Życie i dzieło o. Floriana Jaroszewicza, reformata (1694-1771). "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" T.35:1988 z. 4 s. 45-58.

56. Solidarność w życiu społecznym wsi tradycyjnej i współczesnej. "Wieś i Państwo" 1992 nr 3 s. 98-108.

57. Sacrum w tradycyjnej kulturze ludowej. Refleksje socjologiczne. "Twórczość Ludowa" 1991 nr 2 s. 5-8.

58. Miasto i wieś w socjalistycznych strategiach rozwoju Polski. Antynomie statusów przypisanych. "Samorząd Terytorialny" R. 2: 1992 nr 7-8 s. 62-69.

59. Miejska ludność rolnicza a chłopskie wartości podstawowe. Stan badań socjologicznych." Annales UMCS" Sectio I Vol. 12-13:1987-1988 s. 245-258.

60. Orientacje badawcze w polskiej socjologii wsi. Próba systematyzacji piśmiennictwa." Annales UMCS" Sectio I Vol.12-13:1987-1988 s. 259-271.

61. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego. W: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów Uczelni. Red. G. Karolewicz [i in.]. Lublin 1992 s. 254-262.

62. Sacrum w kulturze ludowej. W: [Dwudziesty siódmy] 27 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Lublin - Kazimierz 1993 s. 5-7.

63. Przeobrażenia chłopskiego systemu wartości."Twórczość Ludowa" R.7:1992 nr 1-2 s. 6-15.

64. Kłopotowski Ignacy. W: Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 1. Red. T. Radzik [i in.]. Lublin 1993 s. 134-136.

65. Aspiracje chłopów do uniwersalnych wartości kultury. "Przegląd Humanistyczny" R.37:1993 nr 3 s. 11-18.

66. [Głos w dyskusji]. W: Wieś, rolnictwo, rynek. Dyskusja z prof. Leszkiem Balcerowiczem. Warszawa 1993 s. 35-37. 67. Świat wartości młodzieży wiejskiej. "Twórczość Ludowa" R. 7: 1992 nr 3-4 s. 12-17.

68. Ksiądz Ignacy Kłopotowski jako wydawca, drukarz i księgarz. "Twórczość Ludowa" R. 7:1992 nr 3-4 s. 69-72.

69. [Fragmenty dyskusji:] W poszukiwaniu nowej wizji przestrzeni społecznej. "Roczniki Socjologii Wsi" T. 24(5) 1991-1992, passim.

70. Wraz z J. Bartmińskim: Miejsce folkloru w idei regionalizmu. W: Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna. Mat. sesji naukowej. Red. Marek Latoszek. Gdańsk 1993 s. 27-38, 253, 217-239 passim.

71. Socjologia w kontekście nauk humanistycznych. "Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie. Nauki Społ. i Ekon." T. 31: 1993 nr 160 s.61-70.

72. Współczesne orientacje badawcze w polskiej socjologii wsi. "Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie, Nauki Społ. i Ekon." T. 31: 1993 s. 71-81.

73. Zasada solidarności w życiu społecznym polskiej wsi tradycyjnej. "Annales UMCS" Vol. 14-15, 17 Sectio I: 1989-1990 s. 215-224.

74. Socjologia w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. W: Przemiany religijności społeczeństwa polskiego w świetle badań lubelskiego środowiska naukowego. Red. W. Piwowarski, J. Styk. Warszawa 1993 s. 9-11.

75. Religia w chłopskim systemie wartości. W: Przemiany religijności społeczeństwa polskiego w świetle badań lubelskiego środowiska naukowego. Mat. z konfer. zorg. przez PTS i LTN w Lublinie 23-24 VI 1993 r. Red. W. Piwowarski, J.Styk. Warszawa 1993 s. 133-144.

76. Wspólnie z I. Machaj. Wstęp do: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 1: Miasto. Lublin: UMCS 1994 s. 7-9.

77. Aksjologia chłopskiej migracji. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. Red. I. Machaj. J. Styk. T. 1: Miasto. Lublin 1994 s. 51-60.

78. Chłopski indywidualizm a ideologia kolektywizmu. Z dziejów świadomości zbiorowej wsi okresu powojennego. "Annales UMCS" Sectio I. T. 14-15:1989-1990 s. 251-264.

79. Gospodarstwo domowe w systemie wartości rodzin chłopskich. "Roczniki Nauk Społecznych" T. 21:1993 z. 1 s. 155-166.

80. Koncepcje wartości i ich systemów w socjologii. "Twórczość Ludowa" R. 8:1993 nr 1-2 s. 47-58.

81. Społeczne role rodziny. Refleksje socjologiczne. "Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" R. 68:1994 nr 6 s.183-187.

82. KUL i UMCS gościć będą socjologów polskich. "Wiadomości Uniwersyteckie" R.4:1994 nr 3(26) s. 21.

83. Głos w dyskusji na II Meetingu Socjologów wsi. W: Kwestia chłopska. Wymiar przestrzenny i czasowy. Red. A. Hałasiewicz. Toruń 1994 s. 133-136.

84. Ludzie i instytucje. Rozmowa z prof. J. Stykiem, przew. Komitetu Org. IX OZS. Rozm. M. Magdziak. "Dziennik Lubelski" 1994 nr 129 z 6 VII s. 7.

85. Wraz z I. Machaj: Zjazd socjologiczny w perspektywie gospodarzy. "Informacja Bieżąca PTS" 1994 nr 39 s. 4-7.

86. Sposoby uprawiania socjologii wsi w Polsce powojennej. "Twórczość Ludowa" R.8:1993 nr 3-4 s. 30-34.

87. System wartości miejskiej ludności rolniczej (w świetle badań nad makroreionem środkowo-wschodnim). W: Przemiany społeczności miejskich w Polsce. T. 2. Red. K.Frysztacki, W. Kwaśniewicz. Kraków 1994 s. 207-221.

88. Głos w dyskusji na temat Kryteria [oceny ]. Mat. z konferencji Kryteria oceny krajobrazu kulturowego miast współcześnie rozwijanych. Mądralin 1992-1993. "Krajobrazy" 4(16) 1993-1994 s. 91.

89. Wieś w perspektywie badawczej socjologii. "Twórczość Ludowa" 1994 nr 1-2 s. 26-30.

90. Przemiany w świadomości religijnej ludności wiejskiej. "Twórczość Ludowa" 1994 nr 3-4 s. 18-23.

91. Ogólnopolska konferencja socjologów religii. "Twórczość Ludowa" 1994 nr 3-4 s. 66-67.

92. Społeczne szanse i zagrożenia Akcji Katolickiej. "Biuletyn Synodalny" 1995 nr 5 s. 7-9.

93. Procesy instytucjonalizacji w wiejskich społecznościach lokalnych. "Twórczość Ludowa" 1995 nr 1 s. 8-12.

94. Światopogląd i religia a tożsamość społeczno-kulturowa mieszkańców wsi. W: J. Turowski. Socjologia wsi i rolnictwa. Lublin: TN KUL 1995 s. 217-231.

95. Wraz z I. Machaj: Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. "Studia Socjologiczne" 1995 nr 1-2 s.165-184.

96. Miasto a wieś w socjalistycznych strategiach rozwoju Polski. W: Miasta polskie w dwóchsetlecie prawa o miastach. Red. E. Kaltenberg-Kwiatkowska. Warszawa: PTS 1994 s. 95-105.

97. Solidarność a życie społeczne wsi. "Twórczość Ludowa" 1995 nr 2/3 s. 12-15.

98. Wraz z I. Machaj: Od redaktorów. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 2: Wieś. Lublin 1995 s. 9.

99. Chłopskie wzory zachowań publicznych i prywatnych. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T.2: Wieś. Red. I. Machaj, J. Styk. Lublin: Wyd. UMCS 1995 s. 21-27.

100. Wraz z A. Sułkiem i I. Machaj: Przedmowa. W: Ludzie i instytucje. Pamiętnik IX Ogólnopol. Zjazdu Socjol. Lublin 1995 s.9.

101. Kościelne uniwersytety ludowe. "Twórczość Ludowa" 1995 nr 4 s. 34-35.

102. Metodologiczne problemy i trudności prowadzenia badań nad religijnością w Polsce. W: Religia a przemiany społeczne w Polsce. Red. I. Borowik, W. Zdaniewicz. Kraków: "Nomos" 1996 s. 186-191.

103. Jak Jan Stanisław Bystroń rozumiał kulturę ludową. "Twórczość Ludowa" 1996 nr 1 s. 38-40.

104. Stare i nowe systemy wartości ludności wiejskiej w Polsce. "Przegląd Socjologiczny" T. 44:1995 s. 105-115.

105. Na ile dzisiejsza kultura ludowa jest spadkiem po PRL? Dyskusja redakcyjna z udziałem: J. Adamowskiego, J.Bartmińskiego, A. Gaudy, J. Styka i H. Weremczuk. "Na Przykład" 1996 nr 37/38 s. 8-12.

106. Władysław Grabski - znawca problematyki ekonomicznej i społecznej wsi. "Twórczość Ludowa" 1996 nr 2 s. 34-36. 107.Cechy charakterystyczne rodziny chłopskiej. "Twórczość Ludowa" 1996 nr 3 s. 14 - 16.

108. Zakład Socjologii Wsi i Miasta UMCS. "Biuletyn Informacyjny Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa PTS" 1996 nr 3 s. 5-7.

109. Role społeczne rodziny. Refleksje socjologiczne. "Twórczość Ludowa" R.11: 1996 nr 4 s. 9-10.

110. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. W ćwierćwiecze działalności. "Twórczość Ludowa R.11 1996 nr 4 s. 36-37.

111. Dzieło miłosierdzia chrześcijańskiego w diecezji lubelskiej w XIX i XX w. W: Dzieła miłosierdzia chr1ześcijańskiego w Polsce i w archidiecezji lubelskiej. Red. A. Mieczkowski. Lublin 1997 s.89-111.

112. Nasz jubileusz dziesięciolecia. "Twórczość Ludowa" R. 12:1997 nr 1 s. 1-3.

113. Problematyka społeczna wsi w piśmiennictwie polskim 1901-1988. Bibliografia. (Wstęp). [Przedruk wstępu do Bibliografii, Lublin 1992]. "Kultura Wsi" R.1:1996 nr 2 s.214-216.

114. Społeczne implikacje systemu poddańczo - pańszczyźnianego w Polsce według Władysława Grabskiego. W: Na przełom ie stuleci. Naród - Kościół - Państwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Benderowi. Red. M. Piotrowski. Lublin: KIK 1997 s. 389-398.

115. Jarmark. W: Encyklopedia Katolicka T 7.Lublin:TN KUL 1997 szp. 1036-1038.

116. Jaroszewicz Florian OFMRef. W: Encyklopedia Katolicka. T. 7. Lublin: TN KUL 1997 szp.1050.

117. Czy zmierzch kultury ludowej? "Twórczość Ludowa" R. 12:1997 nr 2 s. 3-5.

118. Jana Stanisława Bystronia koncepcja kultury. "Roczniki Socjologii Wsi" T. 26: 1998 s.184-191.

119. Spoiwa społeczności ludzkich. Referat na X Zjeździe STL. "Twórczość Ludowa" R. 13: 1998 nr 1 s.4-6.

120. Kulturowe spoiwa społeczności ludzkich. :"Kultura Wsi" R. 3: 1998 nr 2 s.134-138.

121. Wartości środowiskowe. W: Małe Struktury społeczne. Pod red. Ireny Machaj. Lublin: Wyd. UMCS 1998 s. 241-242. (Przedruk z: Chłopski świat wartości. Włocławek 1993).

122. Chłopski świat wartości. W: Socjologia wsi. Wybór tekstów i literatury socjologicznej. Wyboru dokonał Roman Zych. Rzeszów: WSP 1998 s. 95-114. (Przedruk z Chłopski świat wartości. Włocławek 1993.)

123. Społeczeństwo jako wspólny przedmiot badań socjologii i historii. "Roczniki Nauk Społecznych" T. 25: 1997 z. 1 s. 205-212.

124. (J.S.). Sesja naukowa "Współczesna twórczość ludowa - próba diagnozy". "Twórczość Ludowa" R13: 1998 nr 2-3 s. 2-3.

125.Sesja naukowa Współczesna twórczość ludowa - próba diagnozy. "Twórczość Ludowa" R. 13:1998 nr 2-3 s. 2-3.

126.Wywiad z J. S. Rozm. Rober Horbaczewski. Kronika przypadków sobotnich [o zabawach na wsi]. "Rzeczpospolita. Magazyn" 1999 nr 43 s.19.

127.Przedmowa. W: Współczesna twórczość ludowa między Wisłą i Bugiem. Red. A. Gauda. Lublin: KDTL 1999 s. 5-6.

128.Drodzy Czytelnicy [Przedmowa do publikowanych materiałów z dwóch konferencji naukowych: KDTL i STL]. "Twórczość Ludowa" R.14:1999, nr 3-4, s. 1.

129.Alfredowi Gaudzie - na potrójny jego jubileusz. W: Alfred Gauda... nie tylko dyrektor. Lublin:KDTL 2000 s. 3-5.

130.New and Old Systems of Values of the Polish Rural Population. In: Rural Societies under Communism and Beyond. Hungarian and Polish Perspectives. Łódź: University Press 1999 s. 350-360.

131.Katolickie uniwersytety ludowe. W: Encyklopedia Katolicka. T.8. Lublin 2000, szp. 1136 - 1137

132.Zakład Socjologii Wsi i Miasta UMCS. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce.T.4: Zjawiska i procesy społeczne w okresie zmian systemowych. Red. A. Kolasa - Nowak, J. Styk . Lublin 2001.

133.Zarys dziejów czynników miastotwórczych. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 3: Czynniki miastotwórcze w okresie wielkich zmian społecznych, Red. W. Misztal, J. Styk. Lublin 2001.

134.Kultura społeczna w regionie lubelskim. W: Kultura w kręgu wartości. Red. L. Dyczewski. Lublin: TN KUL 2001 s. 211-213.

135.Aspiracje kulturowe rolników W: Kultura w kręgu wartości. Red. L. Dyczewski. Lublin : TN KUL 2001 s.262-268.

136.Sacrum w kulturze ludowej (przedruk), "Gadki Folkowe. Pismo z Chatki" 2001, nr 6 (37), s. 4 - 5.

137.Przedmowa. W: Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa. Pod red. Alfreda Gaudy. Lublin 2001, s. 5 - 6.

138.Wzór, który pragnę naśladować. W: Czesław Strzeszewski współtwórca i świadek katolicyzmu społecznego w Polsce XX wieku. Księga pamiątkowa. Pod red. Edwarda Balawajdera, Lublin: TN KUL, KIK 2002, s. 417 - 419.

139.Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej STL za lata 1998 - 2001. "Twórczość Ludowa" R. 17: 2002, nr 1 -2, s. 5.

140.Twórczość ludowa u progu XXI wieku. [zagajenie sesji naukowej]. "Twórczość Ludowa" R. 17: 2002, nr 1 -2, s. 14.

141. Duszpasterstwo trzeźwości a duszpasterstwo alkoholików. "Trzeźwymi bądźcie" R. 14: 2002 nr 4, s. 24.

142. Przedruk w: Apostoł Trzeźwości. Vademecum duszpasterstwa trzeźwości. Płock 2003, s. 49 - 51.

143. Kłopotowski Ignacy ks. W: Encyklopedia Katolicka. T. 9. Lublin 2002 szp. 192 - 193.

144. Przedmiot duszpasterstwa trzeźwości. "Trzeźwymi bądźcie" R. 15: 2003 nr 3 s. 25.

145.Kultura ludowa. W: Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. Red. Stanisław Wilk. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 s. 505 - 511.

146.Charakterystyka ludności miejskiej według danych N[arodowego] S[pisu] P[owszechnego] z 2002 roku. "Studia Socjologiczne" 2004 nr 1 s. 19 - 30.

147. Jana Stanisława Bystronia koncepcja kultury. "Roczniki Socjologii Wsi" T. 26: 1998 [wyd. 2004] s. 184 - 191.

148. Religijność chłopów (tradycja i współczesność). W: Leksykon socjologii religii. Red. Maria Libiszowska - Żółtkowska, Janusz Mariański. Warszawa 2004 s. 336 - 339.

149. Charakteristika gorodskogo nasiełenia sogłasno dannym Wsieobszczej nacionalnoj perepisi 2002 goda (Charakterystyka ludności miejskiej według danych N[arodowego] S[pisu] P[owszechnego] z 2002 roku). "Sociołogia: teoria, metody, marketing" 2005 nr 1 s. 96 - 104 (Przekład artykułu ze "Studiów Socjologicznych" 2004 nr 1 s. 19 - 30).

150. Postawy chłopów wobec narodu i państwa polskiego w okresie rozbiorów. "Twórczość Ludowa" R. 19: 2004 nr 4 s. 4 - 5.

151. Religia w chłopskim systemie wartości. W: Kultury religijne. Perspektywy socjologiczne. Red. Andrzej Wójtowicz. Warszawa - Tyczyn 2005 s. 227 - 235.

152. Pionier prasy katolickiej [bł. Ignacy Kłopotowski]. W: Z nieba będę wam pomagał. Warszawa 2005 s. 70 - 73.

153. Marginalizacja kulturowa mieszkańców wsi. W: Kultura grup mniejszościowych i marginalnych. Red. Leon Dyczewski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 199 - 208.

154. Myśli o ojczyźnie i narodzie w Dziennikach Sługi Bożego Bogdana Jańskiego. W: http://www.janski.edu.pl/ZakladDZ/artykuly/styk_art_1.pdf.

155. Solidarność lokalna w życiu społeczności wiejskich. W: Samorząd pomocniczy na wsi polskiej. Między tradycją a ponowoczesnością. Red. Józef Styk, Patryk Węgierkiewicz. [b.m.w.]: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów [2007] s. 11 - 23.

156. Myśli o ojczyźnie i narodzie w "Dziennikach" Sługi Bożego Bogdana Jańskiego. W: Kultura - media - społeczeństwo. Księga jubileuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego OFMConv. Red. Dariusz Wadowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 719 - 728.

157. Orientacje wartościujące współczesnej młodzieży polskiej. W: Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych. Red. Franciszka W. Wawro. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 29 - 35.

158. Koncepcja i realizacja projektu badawczego EFS pt. Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. W: Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy. Red. Józef Styk, Renata Maciejewska, Wiesław Warzecha. Chełm: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2008 s. 5 - 11.

159. Uwarunkowania i dynamika kształtowania się regionów w Polsce. W: Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych. Red. Małgorzata Dziekanowska, Józef Styk. Lublin: Wydawnictwo Perfecta info 2008 s. 7 - 13.

160. Uwarunkowania i dynamika kształtowania się regionów w Polsce (Streszczenie). http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=2336 .

161. Pojęcie regionu w badaniach naukowych. http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=2332 .

162. Problematyka i metodologia projektu badawczego EFS pt. "Tożsamość regionalna mieszkańców Lubelszczyzny". http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=2335&mid=57&mref=5501 .

163. Peryferyjność wschodniego pogranicza Polski. W: Granica Polski i Ukrainy: bariera czy szansa współpracy? Red. Wojciech Gizicki, Andrzej Podraza. Lublin: KUL 2008 s. 117-120.

164. Miasto. I. Aspekt socjologiczny. 1. Socjologia miasta. Encyklopedia Katolicka. T. 12. Lublin: TN KUL 2008 szp. 744-748.

 1. 165.Mieszczaństwo. Encyklopedia Katolicka. T. 12. Lublin: TN KUL 2008 szp. 913-916.

 2. 166.Ewolucja postaw rolników wobec własnego gospodarstwa i zawodu. W: Dezagraryzacja polskiej wsi. V Rolniczy Festiwal Nauki. Warszawa: Centrum Doradztwa Rolniczego, Centralna Biblioteka Rolnicza, 10.09.2008. Płyta ISBN 83-88082-08-6. www.cbr.edu.pl/konf2008/referaty/Styk/pdf.

 3. 167. Wpływ wartości na wzory zachowań społecznych młodzieży. W: Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych. Red. Franciszka Wanda Wawro. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 s. 71-76.

 4. 168.Wartości społeczne w życiu mieszkańców wsi. W: Wartości dla życia. Red. Kazimierz Popielski. Lublin: Wyd. KUL 2008 s. 191-203.

 5. 169.Wartości młodzieży polskiej w społeczeństwie ponowoczesnym. "Keryks" T. 7: 2008 s. 147-157.

 6. 170.Socjologia a historia. Referat wprowadzający na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Koła Naukowego Historyków Studentów UMCS pt. Dzieje lenistwa, bumelanctwa i niesforności, Lublin, 01.04.2008.  http://wiedzaiedukacja.eu.archives/701 .

 7. 171.Wybrane kwestie z dziejów regionu lubelskiego. W: Wielopolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej. Red. Krzysztof Bondyra, Marek S. Szczepański, Paweł Śliwa. Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej 2008 s. 77-85.

 8. 172.Tradycyjna kultura ludowa w Polsce. W: Socjologia kultury. Red. Marian Filipiak. Lublin: Wyd. UMCS 2009 s. 170-184.

 9. 173.Tradycja w społecznym przekazie kultury. W: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. Red. Jan Adamowski, Józef Styk. T. 1. Lublin: Wyd. UMCS 2009 s. 18-24.

 10. 174.Śródmieście Lublina jako obszar kulturowy. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 8: Przestrzeń Lublina w ocenach jej użytkowników. Red. Józef Styk, Andrzej Świeca. Lublin: Wyd. UMCS 2009 s. 11-22.

 11. 175.Dorobek wydawniczy Towarzystwa Naukowego KUL (1934-2008). „Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Joannis Pauli II” R. 38(58): 2009 s. 95-114.

 12. 176.Warzecha Wiesław, Renata Maciejewska, Józef Styk. Rynek pracy w przygranicznym subregionie województwa lubelskiego. „Roczniki Nauk Społecznych” T. 1 (37): 2009 s. 139-169.

 13. 177.Lublin w świadomości mieszkańców i turystów. W: Style życia, wzory osobowe i normy jako czynniki współistnienia społecznego ludzi. Od lokalności do globalności. Red. Józef Baniak. Poznań: Wyd. UAM - Wydział Nauk Społecznych 2010 s. 175-194.

 14. 178.Józef Styk. Studia nad chłopskim systemem aksjonormatywnym. W: Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Dzieciństwo i młodość. Standaryzacja socjalizacji inkluzywnej. Przewodnik i teksty do ćwiczeń z socjologii wychowania. Red. Dorota Sipińska, Jerzy Modrzewski, Agata Matysiak-Błaszczyk. Leszno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2010 s. 265-340. Przedruk z: Józef Styk: Chłopi i wieś polska w perspektywie socjologicznej i historycznej. Lublin: Wyd. UMCS 1998 s. 65-137.

 15. 179.Role pedagogów i nauczycieli w kształtowaniu lokalnego kapitału społecznego na wsi. W: Pedagog wobec wyzwań współczesności. Red. Wanda Franciszka Wawro. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 29-37.

 16. 180.Kalendarze Stanisława Józefa Duńczewskiego (1701-1767) jako źródło hagiograficzne. W: Veritatem in caritate. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy. Red. bp Wacław Depo, bp Marian [Mariusz] Leszczyński, ks. Tadeusz Guz, Paweł Marzec. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 1147-1156.

 17. 181.Przestrzeń kulturowa śródmieścia Lublina. W: Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009 [2011]. Stare i nowe struktury społeczne w Polsce t. 10 s. 17-26.

 18. 182.Józef Styk, Julita Świąder, Aleksandra Kołtun: Przestrzeń Lublina w ocenach nauczycieli akademickich uczelni lubelskich. W: Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009 [2011]. Stare i nowe struktury społeczne w Polsce t. 10 s. 133-142.

 19. 183.Tradycja w chłopskim świecie wartości. W: Tradycja w kontekstach społecznych. Red. Józef Styk, Małgorzata Dziekanowska: Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011 s. 225-234. Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana t. 3.

 20. 184.Aktualne kierunki badań nad historią polskiej wsi do 1939 roku. Rekonesans bibliograficzny. W: Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku. Red. Maria Halamska. Warszawa: Scholar 2010 s. 209-220.

 21. 185.Prezentacja dorobku naukowego Profesora Józefa Styka. W: Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu Prof. dr. hab. Józefa Styka. Red. Agnieszka Kolasa-Nowak, Wojciech Misztal. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012 s. 17-64.

 22. 186.Funkcje społeczne i kulturowe wybranych ośrodków pielgrzymkowych. W: W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej. Red. Irena Borowik. Kraków: Nomos 2012 s. 303-316.

Publikacje prof. zw. dr hab. Józefa Styka