zakład Socjologii wsi i miasta umcs 
1990-2016
 
 

Recenzje i inne pisma pomniejsze


 1. 1.(Rec.). Pisma o. Maksymiliana Kolbego. T. 1-7. Rzym 1970. "Zeszyty Naukowe KUL" 15:1972 nr 3 s.77-80.

 2. 2.Najnowsze osiągnięcia hagiografii polskiej (Hagiografia polska. Pod red.R. Gustawa OFM. T.1-2. Poznań 1971-1972; Ks. Z. Padacz.Z polskiej gleby. Kraków 1973). (Rec.): "Zeszyty Naukowe KUL" 16:1973 nr 3-4 s.156-16.

 3. 3.Poznanie Boga w ujęciu H.De Lubaca. (Rec.): Z.J.Zdybicka. Poznanie Boga w ujęciu H.de Lubaca. Lublin 1973. "Życie i Myśl" R.24:1974 nr 2 s.147-148.

 4. 4.Towarzystwa naukowe w Polsce. (Rec.): W. Rolbiecki. Towarzystwa naukowe w Polsce. Warszawa 1972. "Życie i Myśl" R.24:1974 nr 9 s.150-152.

 5. 5.Być człowiekiem. Red. R.Forycki. Poznań 1974. (Rec.): "Roczniki Filozoficzne" T.23:1975 nr 2 s.155-156.

 6. 6.Człowiek wśród ludzi. Red. H. Milicerowa.Warszawa 1974.(Rec.): "Zeszyty Naukowe KUL" R.16:1975 nr 2 s.88-90.

 7. 7.Tajemnica człowieka. (Rec.): Tajemnica człowieka. Wokół osoby i myśli ks.W. Granata. Lublin 1985. "Studia Sandomierskie. Filozofia - Teologia-Historia".T.4:1983-84 s.532-536.

 8. 8."Biuletyn Inormacyjny Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych".(Rec.): "Biuletyn Informacyjny STL" 1984 nr 28 s.10-11.

 9. 9.(Rec.): S. Kosiński. Społeczno-kulturowe i strukturalne przemiany warunków zdrowotnych polskiej wsi (1864-1980). Lublin 1983. "Annales UMCS" Sectio 1 vol.9,4:1984 s.172-175.

 10. 10. Katolicka nauka społeczna. (Rec.): Cz. Strzeszewski. Katolicka nauka społeczna. Warszawa 1985. "Życie Katolickie" R.5:1986 nr 4 s.118-121.

 11. 11. Nowa książka o kulturze chłopskiej.(Rec.):J.Burszta.Chłopskie źródła kultury. "Biuletyn Informacyjny STL" 1986 nr 31 s.22.

 12. 12. Katolicka nauka społeczna. (Rec.): J. Majka. Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno - doktrynalne. Rzym 1986. "Życie Katolickie" R. 6:1987 nr 2 s. 169-171.

 13. 13. (Rec.:) M. Mydlak. Aktywność społeczno-kulturalna pracowników PGR na przykładzie woj. olsztyńskiego. Olsztyn 1986. "Wieś Współczesna" 1988 nr 11 s. 152-155.

 14. 14. Wieś i rolnictwo w nauczaniu społecznym papieża Jana Pawła II. "Twórczość Ludowa" R.6:1991 nr 1 s.17-19.

 15. 15. Z. Zychowicz. Samorząd mieszkańców wsi. Studium empiryczne. (Rec.) "Wieś i Państwo" 1992 nr 3 s. 199-200.

 16. 16. Nauka społeczna Kościoła o wsi i rolnictwie (rec.). "Twórczość Ludowa" 1991 nr 2 s. 48-49.

 17. 17. Z problemów moralnych współczesności. (Rec.). Wartości i ich przemiany. Red. A. Pawełczyńska. Warszawa 1992; Praca i uczciwość. Red. A. Pawełczyńska. Warszawa 1992. "Przegląd Katolicki" 1993.

 18. 18. Nowa książka o Księdzu Wincentym Granacie.(Rec.:) H.I. Szumił. Deo et Ecclesiae. Życie i działalność ks. Wincentego Granata. Opole: Wyd. Św. Krzyża 1993. "Wiadomości Uniwersyteckie" R.4: 1994 nr 2 (25) s. 20.

 19. 19. Edycja 6. tomu Encyklopedii Katolickiej. "Wiadomości Uniwersyteckie" R.4:1994 nr 3 (26) s. 30.

 20. 20. Kultura w ujęciu socjologa. (Rec.:) Leon Dyczewski. Kultura polska w okresie przemian. Lublin 1993. "Kultura i Społeczeństwo" T.38:1994 nr 3 s. 210-211

 21. 21. Wartości w kulturze polskiej. (Rec.:) Wartości w kulturze polskiej. Red. ks. L. Dyczewski. Lublin 1993. "Rota" 1994 nr 1-2 s. 171.

 22. 22. Encyklopedia Katolicka - tom szósty. (Rec.:) "Kultura i Społeczeństwo" T.38:1994 nr 4 s. 255-227.

 23. 23. Badania socjologiczne nad wsią zamojską. (Rec.:) T. Samulak. Czynniki stymulujące aktywność zawodową i świadomość społeczną ludności wiejskiej. Studium socjologiczne województwa zamojskiego. Lublin 1993; tenże. Zróżnicowanie społeczne wsi. Studium socjologiczne wybranych wsi gminy Szczebrzeszyn. Zamość - Kawęczyn 1993. "Twórczość Ludowa" 1994 nr 1-2 s.86-87.

 24. 24. Książka socjologiczna o twórcach ludowych. (Rec.:) I. Bukraba-Rylska. Samowiedza kulturowa i artystyczna twórców ludowych. Studium pewnej korespondencji. Warszawa 1994. "Twórczość Ludowa" 1995 nr 2/3 s. 64-65.

 25. 25. Książka o kulturze polskiej dla Polaków na Wschodzie. (Rec.:) Wartości w kulturze polskiej. Red. L. Dyczewski. Lublin 1993. "Zeszyty Naukowe KUL" 1994 nr 1-2 s. 153-155.

 26. 26. Młodzież między tradycją a ponowoczesnością. (Rec.:) J. Mariański. Młodzież między tradycją a ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów. Lublin 1995. "Społeczeństwo" R. 5:1995 nr 4 s. 891-894. Toż w wersji włoskiej ("Societa" 1995 nr 4).

 27. 27. Absolutna wolność. (Rec.) J. Mariański. Młodzież między tradycją a ponowoczesnością. Lublin 1995. "Kurier Mazowiecki" 1996 nr 25/260, 18-26 VI, s. 3.

 28. 28.Ks. Janusz Mariański. Młodzież między tradycją a ponowoczesnością. Lublin 1995. (Rec.) "Homo Dei" R. 67:1997 nr 4 s.149-150.

 29. 29.J.S. "Kultura Wsi" [krótka recenzja]. "Twórczość Ludowa" R.12:1997 nr 2 s.54.

 30. 30.Między nadzieją i zwątpieniem. (Rec.) J. Mariański. Między nadzieją i zwątpieniem. Sens życia w świadomości młodzieży szkolnej. Lublin: TN KUL 1998. "Ateneum Kapłańskie" T. 134:2000 z. 2 s. 358-36.

 31. 31.Monografia ludowych rytów orki i siewu. (Rec.: Donat Niewiadomski. Orka i siew. O ludowych wyobrażeniach agrarnych. Lublin: Polihymnia 1999). "Twórczość Ludowa" R. 15:2000 nr 1 s. 45.

 32. 32.Publikacje Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu o Sł. Bożym ks. Wincentym Granacie. "Studia Sandomierskie" T.8: 2001 s. 356-357.

 33. 33.Nowości wydawnicze [omówienie najnowszych publikacji o Sł. Bożym Ks. Wincentym Granacie]. "Kronika Diecezji Sandomierskiej" R. 95: 2002 nr 3 - 4.

 34. 34.Dbajmy o zachowanie tożsamości Stowarzyszenia. "Twórczość Ludowa" R. 18: 2003 nr 4 s. 3 - 4.

 35. 35.Janusz Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej. Kraków. Zakład Wydaniczy "Nomos" 2004. (Rec.) "Keryks. Międzynarodowy Przegląd Katachetyczno - Pedagogicznoreligijny" R. 6: 2005 nr 1 s. 261 - 265.

 36. 36.Zbiór katechez o tematyce abstynenckiej. (Rec.) Ks. Jan Gomółka. Abstynencja dzieci i młodzieży nadzieją trzeźwości dorosłych. Warszawa 2004. "Trzeźwymi bądźcie" R 18: 2006 nr 2 s. 31 - 32.

 37. 37.Leksykon socjologii religii. Zjawiska - badania - teorie, pod red. M. Libiszowskiej - Żółtkowskiej, J. Mariańskiego, Warszawa 2004. (Rec.) "Ateneum Kapłańskie" T. 146:2006 z. 3 s. 615 - 616.

 38. 38.Wspomnienie o śp. Profesorze Władysławie Kwaśniewiczu W: Socjologia jako służba społeczna. Red. Krzysztof Gorlach, Marian Niezgoda, Zygmunt Seręga. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007 s. 189 - 191.

 39. 40.Socjologia i historia w kontekście nauk humanistycznych. Wykład na ogólnopolskiej konferencji kół naukowych studentów historii wygłoszony na UMCS w dniu 01.04.2008. http://wiedzaiedukacja.pl/archives/701.

 40. 41.Od redaktora. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 7: Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych. Red. Józef Styk Lublin: Wydawnictwo UMCS 2008 s. 7 - 8.

 41. 42.Józef Styk, Andrzej Świeca. Od redaktorów. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 8: Przestrzeń Lublina w ocenach jej użytkowników. Red. Józef Styk, Andrzej Świeca. Lublin: Wyd. UMCS 2009 s. 7-8.

 42. 43.Profesor [Stanisław Litak] uśmiechnięty i przyjazny. W: Vir honestus ac bonus Stanisław Litak 1932-2010. Red. Piotr Paweł Gach, Marian Surdacki. Lublin: TN KUL 2011 s. 136-138. Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego 163.

 43. 44.Od redaktora. W: Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009 [2011]. Stare i nowe struktury społeczne w Polsce t. 9 s. 7-9.

 44. 45.Przedmowa. W: Mariola Platte. Antologia poetów wsi. Warszawa: Scholar 2012 s. 5-8.

 45. 46.Od redaktorów. W: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. Red. Józef Styk, Małgorzata Dziekanowska. t. V. Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012 s. 9-11.

 46. 47.Przedmowa. W: Zofia Szanter. Z przeszłości Łemkowszczyzny. Dzieje Przysłopia i Nowicy. Warszawa: Scholar 2013 s. 15-17.

Publikacje prof. zw. dr hab. Józefa Styka